Kodeks wyborczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 15.08.2015

Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu


Art. 311. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku “x” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).
Art. 312. Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak “x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku “x” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

 

x