Kodeks wyborczy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 15.08.2015

Dział IV. Wybory do Senatu
Rozdział 1. Zasady ogólne


Art. 255. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Art. 256. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości.
Art. 257. Zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej wyborów do Sejmu jest równoznaczne z zarządzeniem wyborów do Senatu.
Art. 258. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu.
Art. 259. § 1. W wyborach do Senatu komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami, ustalonymi w następujący sposób:
1) wysokość limitu wyznaczona jest kwotą 18 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców;
2) limit wydatków dla danego komitetu oblicza się według wzoru:
L = (w x k x s)/100,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
L – limit wydatków,
w – liczbę wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców,
k – kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców, o której mowa w pkt 1,
s – liczbę okręgów wyborczych, w których komitet zarejestrował kandydatów na senatorów.
§ 2. Przepisy art. 199 § 2 i art. 200 stosuje się odpowiednio.

 

x