Kodeks Spółek Handlowych
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.03.04

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
Dział III. Przepisy końcowe


Art. 631. Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc:
1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57, poz. 502, z 1946 r. nr 57, poz. 321, z 1950 r. nr 34, poz. 312, z 1964 r. nr 16, poz. 94, z 1988 r. nr 41, poz. 326, z 1990 r. nr 17, poz. 98 i nr 51, poz. 298, z 1991 r. nr 35, poz. 155, nr 94, poz. 418 i nr 111, poz. 480, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 96, poz. 478, z 1996 r. nr 6, poz. 43, z 1997 r. nr 88, poz. 554, nr 118, poz. 754, nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. nr 60, poz. 702);
2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57, poz. 503, z 1945 r. nr 40, poz. 224, z 1946 r. nr 31, poz. 197 i nr 60, poz. 329, z 1947 r. nr 5, poz. 20, z 1961 r. nr 58, poz. 319, z 1964 r. nr 16, poz. 94, z 1997 r. nr 121, poz. 769 oraz z 1999 r. nr 101, poz. 1178).

Art. 632. (uchylony)

Art. 633. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

 

x