Kodeks Pracy
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2016.01.02

Kodeks Pracy
Ustawa z dnia 26.06.1974 r.

Skodyfikowany zbiór przepisów regulujących całokształt praw i obowiązków objętych stosunkiem pracy

 • Preambuła (uchylona)
 • Dział pierwszy. Przepisy ogólne
 • Dział drugi. Stosunek pracy
 • Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Dział szósty. Czas pracy
 • Dział siódmy. Urlopy pracownicze
 • Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych
 • Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy
 • Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń
 • Dział piętnasty. Przepisy końcowe

 • zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, Dz. U. z 2015 r. poz. 1224, Dz. U. z 2015 r. poz. 1268

  Preambuła (uchylona)


  Dział pierwszy. Przepisy ogólne


  Dział drugi. Stosunek pracy


  Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia


  Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika


  Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników


  Dział szósty. Czas pracy


  Dział siódmy. Urlopy pracownicze


  Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem


  Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych


  Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy


  Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy


  Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy


  Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika


  Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń


  Dział piętnasty. Przepisy końcowe


  x