Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych


Art. 1081. § 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter
alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać
sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa
się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji
z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.
§ 2. Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej
właściwości dłużnika. Komornik zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi
kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na
zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jeżeli dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę lub
wierzytelności, równocześnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika,
względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi,
któremu sprawę przekazano.
§ 3. Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy
bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi
należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego,
w granicach określonych w art. 125 Kodeksu karnego wykonawczego.
§ 4. Przewidziana w § 3 wypłata nie może być dokonywana, jeżeli wnioski złożyło kilku
wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie
zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli lub
jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakładu karnego przekazuje
wnioski do właściwego komornika.

Art. 1082. Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę
wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Art. 1083. § 1. Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na
zaspokojenie alimentów do trzech piątych części.
§ 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej
wysokości.
§ 3. (uchylony)

Art. 1084. (uchylony)

Art. 1085. W sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może być wszczęta z
urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał. Żądanie takie kieruje się
do właściwego organu egzekucyjnego.

Art. 1086. § 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu
ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki
te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu
ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.
§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie
dłuższych niż 6 miesięcy.
§ 3. Jeżeli w wyniku dochodzenia, o którym mowa w § 1, nie zostaną ustalone dochody dłużnika
ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
§ 4. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa
wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej.
§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu art. 823
nie stosuje się.

Art. 1087. Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia
wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się
zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez
wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej
wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

Art. 1088. Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się również przepisy tytułu
drugiego.

 

x