Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej


Art. 1066. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego, a
mającym na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, stosuje
się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach
poniższych.

Art. 1067. Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek każdego ze
współwłaścicieli na podstawie tytułu wykonawczego, który postanawia, że zniesienie
współwłasności ma być przeprowadzone w drodze sprzedaży nieruchomości.

Art. 1068. § 1. Na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji komornik przesyła do
właściwego sądu wniosek o ujawnienie wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej lub o złożenie
wniosku do zbioru dokumentów.
§ 2. We wpisie w księdze wieczystej lub zarządzeniu złożenia wniosku do zbioru dokumentów oraz
w obwieszczeniu o licytacji należy podać, że egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności.

Art. 1069. § 1. W wypadku gdy według przepisów szczególnych przysługuje
współwłaścicielowi lub osobie trzeciej prawo pierwokupu nieruchomości rolnej wchodzącej w skład
gospodarstwa rolnego, postanowienie o przybiciu po jego uprawomocnieniu się sąd doręcza
uprawnionemu do wykonania prawa pierwokupu. W tym wypadku bieg terminu do wykonania przez
nabywcę warunków licytacyjnych rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do
wykonania prawa pierwokupu.
§ 2. Jeżeli uprawniony wykona prawo pierwokupu, sąd uchyli postanowienie o przybiciu i udzieli
przybicia na rzecz uprawnionego do wykonania prawa pierwokupu.

Art. 1070. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności i egzekucja z nieruchomości mogą
toczyć się jednocześnie. W razie sprzedaży nieruchomości w toku jednej z tych egzekucji – drugą
zawiesza się, a po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności – umarza się.

Art. 1071. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zarządzonej przez sąd
w toku postępowania o dział spadku sprzedaży gospodarstwa rolnego albo wkładu gruntowego w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową.

 

x