Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego


Art. 106414. § 1. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa
rolnego należy do sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika lub
w którym dłużnik ma gospodarstwo rolne.
§ 2. Do egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika stosuje się
odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.

Art. 106415. § 1. Wydając postanowienie o wszczęciu egzekucji, sąd ustanawia
zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym podlegającym sprzedaży. Do
zarządu tego stosuje się odpowiednio przepisy art. 10641-106411.
§ 2. Postanowienie o wszczęciu egzekucji sąd przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi
wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Sąd
właściwy do prowadzenia księgi wieczystej z urzędu dokonuje wpisu o wszczęciu egzekucji albo
składa postanowienie do zbioru dokumentów. W razie wszczęcia egzekucji przeciwko przedsiębiorcy
podlegającemu wpisowi do właściwego rejestru, sąd przesyła postanowienie o wszczęciu egzekucji
w celu złożenia do akt rejestrowych. Ponadto sąd zarządzi ogłoszenie postanowienia o wszczęciu
egzekucji w dzienniku ogólnopolskim i w dzienniku poczytnym w siedzibie przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Art. 106416. § 1. Prowadzenie egzekucji ze składników przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, w tym egzekucji administracyjnej, nie stanowi przeszkody do wszczęcia
egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli o to wnosi dłużnik
lub wierzyciel prowadzący egzekucję, a także gdy jest oczywiste, że egzekucja przez sprzedaż
doprowadzi do zaspokojenia wierzycieli, którzy wcześniej wszczęli egzekucję. Na postanowienie
sądu służy zażalenie.
§ 2. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu wszczynającego egzekucję w trybie
wskazanym w § 1, egzekucje wszczęte wcześniej umarza się, a dotychczasowi wierzyciele z mocy
prawa przystępują do egzekucji prowadzonej według przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 106417. § 1. Zarządca niezwłocznie sporządzi bilans przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego dłużnika.
§ 2. Jeżeli dłużnik i wszyscy wierzyciele nie ustalili ceny sprzedaży przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, wyceny przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dokonuje co najmniej
dwóch biegłych. W razie rozbieżności w wycenie dokonanej przez biegłych, wartość
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ustala sąd.

Art. 106418. § 1. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika sąd może postanowić, że
sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego nastąpi z wolnej ręki przez zarządcę.
Sprzedaż nie może nastąpić poniżej wartości szacunkowej, chyba że dłużnik i wszyscy wierzyciele
wyrażą na to zgodę.
§ 2. Wydając postanowienie o sprzedaży z wolnej ręki, sąd wyznaczy termin, w którym sprzedaż ma
być dokonana, oraz określi tryb wyszukania nabywcy, jeżeli strony tego nie uzgodniły. Termin
dokonania sprzedaży nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwa miesiące. Bieg terminu
rozpoczyna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 106419. § 1. Sąd zarządzi ogłoszenie postanowienia, o którym mowa
w art. 106416, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w dzienniku poczytnym
w siedzibie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego oraz na stronie internetowej Krajowej
Rady Komorniczej.
§ 2. O wydaniu postanowienia nakazującego sprzedaż zarządca zawiadomi uczestników stosownie do
art. 954.

Art. 106420. § 1. Jeżeli pierwsza sprzedaż z wolnej ręki nie dojdzie do
skutku, sąd wyda postanowienie nakazujące sprzedaż w drodze licytacji, chyba że wierzyciele
zgodzą się na ponowną sprzedaż z wolnej ręki.
§ 2. Licytację prowadzi zarządca pod nadzorem sędziego. Sędzia niezwłocznie udziela przybicia
osobie, która zaoferowała najwyższą cenę.
§ 3. Po zapłacie ceny zarządca w terminie nie dłuższym niż miesiąc zawiera z nabywcą umowę
sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. W wypadku niezawarcia umowy z winy
zarządcy, nabywca może żądać zwrotu wpłaconej ceny i uważa się, że licytacja nie doszła do
skutku.
§ 4. Do licytacji stosuje się odpowiednio przepisy o licytacji z nieruchomości.

Art. 106421. § 1. Sprzedaż dokonana w myśl przepisów niniejszego rozdziału
nie narusza praw wynikających z hipotek, zastawów rejestrowych, zastawów i innych obciążeń
rzeczowych ciążących na nieruchomościach, wierzytelnościach lub prawach wchodzących w skład
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Ich wartość podlega zaliczeniu na poczet
ceny nabycia.
§ 2. Sprzedaż dokonana według przepisów niniejszego rozdziału nie narusza również uprawnień
zastawnika zastawu rejestrowego, jeżeli umowa zastawnicza przewiduje zakaz zbycia przedmiotu
zastawu.

Art. 106422. § 1. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
w egzekucji prowadzonej według przepisów niniejszego rozdziału jest odpowiedzialny solidarnie
z dłużnikiem za ujawnione w toku egzekucji zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego według zasad określonych w art.
554 Kodeksu cywilnego.
§ 2. Jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego nabywca
spłacił lub przejął zobowiązania, o których mowa w § 1, wartość przejętych należności zalicza
się na poczet ceny kupna. Jeżeli nabywca wcześniej wpłacił cenę niepomniejszoną o tę wartość,
zarządca zwraca mu nadwyżkę w terminie tygodniowym od daty zawarcia umowy sprzedaży. Zaliczenie
lub zwrot nadwyżki nastąpi na podstawie dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem
urzędowo poświadczonym, stwierdzających spłatę lub przejęcie zobowiązań wymienionych w § 1.

Art. 106423. Do podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego stosuje się odpowiednio przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej
z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

Art. 1065. (uchylony)

 

x