Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy


Art. 10641. § 1. Przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą
w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest dopuszczalna egzekucja z dochodów
uzyskiwanych z tej działalności przez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem
lub gospodarstwem rolnym.
§ 2. Do zarządu ustanowionego na podstawie § 1 stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie
w toku egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem artykułów poniższych.

Art. 10642. § 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy
należy dokładnie określić przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne albo ich część.
§ 2. Do wniosku dołącza się informację komornika o wszystkich postępowaniach egzekucyjnych
prowadzonych przeciwko dłużnikowi z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego.

Art. 10643. § 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy sąd
rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie wniosku doręcza się również wskazanym we wniosku wierzycielom
prowadzącym egzekucję z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz wierzycielom, którzy prowadzą
egzekucję z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 4. Termin do wniesienia zażalenia przez wierzycieli, o których mowa w § 3, niewskazanych we
wniosku, liczy się od dnia powzięcia przez nich wiadomości o wszczęciu egzekucji.

Art. 10644. Do prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy właściwy jest
sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub w którego okręgu jest położone
gospodarstwo rolne. Jeżeli gospodarstwo rolne położone jest w okręgu kilku sądów, wybór należy
do wierzyciela. Jeżeli egzekucja ograniczona jest do części przedsiębiorstwa lub gospodarstwa
rolnego, właściwy jest sąd, w którego okręgu część ta się znajduje.

Art. 10645. Egzekucję przez zarząd przymusowy można ograniczyć do części
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli część ta jest gospodarczo wyodrębniona,
a dochód uzyskany z przymusowego zarządu tej części majątku dłużnika wystarczy na zaspokojenie
egzekwowanych roszczeń.

Art. 10646. § 1. Prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych, w tym również
egzekucji administracyjnych ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego dłużnika, nie stanowi przeszkody do wszczęcia egzekucji przez zarząd
przymusowy, jeżeli o to wnosi wierzyciel dotychczas prowadzący egzekucję albo, gdy w chwili
wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy jest oczywiste, że wierzyciel prowadzący egzekucję
zostanie w toku egzekucji przez zarząd przymusowy zaspokojony w okresie sześciu miesięcy od
daty jej wszczęcia.
§ 2. W razie wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy w sprawach określonych w § 1,
wcześniej wszczęte egzekucje umarza się z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu
o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy, a dotychczasowi wierzyciele z mocy prawa
wstępują do egzekucji prowadzonej według przepisów niniejszego działu.

Art. 10647. Jeżeli przed wszczęciem egzekucji ustanowiono zarząd nad
przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika w ramach postępowania zabezpieczającego, po
wszczęciu egzekucji zarząd będzie prowadzony według niniejszych przepisów.

Art. 10648. Wydając postanowienie o wszczęciu egzekucji przez zarząd
przymusowy, sąd przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości
wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego wniosek o dokonanie wpisu
o ustanowienie zarządu przymusowego we właściwej księdze wieczystej lub o złożenie wniosku do
zbioru dokumentów.

Art. 10649. Czynności prawne dłużnika dotyczące mienia objętego zarządem
dokonane po wszczęciu egzekucji są nieważne. Dla określenia daty powstania skutków prawnych
wszczęcia egzekucji prowadzonej według niniejszego rozdziału przepisy art. 910 stosuje się
odpowiednio.

Art. 106410. § 1. Sąd powołuje na zarządcę osobę fizyczną lub prawną wskazaną
przez strony spośród osób posiadających licencję do wykonywania obowiązków syndyka, nadzorcy
lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
§ 2. W wypadku braku porozumienia stron zarządcę wyznacza sąd spośród osób wskazanych w § 1.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do odwołania lub zmiany zarządcy.

Art. 106411. § 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarządca może
sprzedać nieruchomości, ruchomości lub prawa wchodzące w skład zarządzanego przedsiębiorstwa
lub gospodarstwa rolnego w części przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz oddać je w najem
lub dzierżawę wyłącznie za zgodą sądu. W razie zarządzenia sprzedaży sąd określa warunki
sprzedaży. Do wyceny sprzedawanych składników majątkowych sąd może powołać biegłego. Przepis
ten stosuje się również do rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy oraz do obciążenia
zarządzanego majątku hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym oraz przewłaszczeniem.
§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie czynności, o których mowa w § 1, stronom, zarządcy
oraz osobom, których praw czynność dotyczy lub miała dotyczyć, przysługuje zażalenie.
§ 3. Nadwyżkę dochodów, po pokryciu wydatków wskazanych w art. 940, zarządca wypłaca
wierzycielowi. W razie wielości wierzycieli wypłata następuje z zachowaniem stosowanych
odpowiednio przepisów ogólnych o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisów o podziale
sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Kwoty niewypłacone zarządca umieszcza na rachunku
depozytowym sądu, do którego przepisy art. 752 stosuje się odpowiednio.

Art. 106412. § 1. Po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy prowadzenie
egzekucji świadczeń pieniężnych innymi sposobami z majątku dłużnika wchodzącego w skład
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest niedopuszczalne. Inni wierzyciele mogą
przyłączyć się do egzekucji przez zarząd przymusowy. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio
w razie późniejszego skierowania przeciwko dłużnikowi egzekucji administracyjnej. W takim
wypadku art. 773 nie ma zastosowania.
§ 2. Jeżeli dochody uzyskane z egzekucji przez zarząd przymusowy wskazują, że niemożliwe jest
zaspokojenie wszystkich wierzycieli w okresie sześciu miesięcy, licząc od dnia przyłączenia się
do egzekucji ostatniego wierzyciela, wierzyciel, który w tym okresie nie będzie zaspokojony,
może żądać wszczęcia egzekucji ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego objętego zarządem przymusowym. W żądaniu należy oznaczyć mienie, z którego
egzekucja ma być prowadzona. Na postanowienie sądu o dopuszczeniu egzekucji przysługuje
zażalenie.
§ 3. Prowadzenie egzekucji przez zarząd przymusowy nie stanowi przeszkody do prowadzenia
przeciwko dłużnikowi egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz egzekucji w celu zniesienia
współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Jeżeli w toku tych egzekucji
dłużnik obowiązany jest do wydania ruchomości, statku lub nieruchomości albo do opróżnienia
pomieszczeń, które znajdują się we władaniu zarządcy, obowiązki te ciążą na zarządcy.
§ 4. Wyłączenie mienia do osobnych egzekucji według przepisów § 1-3 nie tamuje dalszego
prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy, chyba że z uwagi na zakres wyłączeń dalsze jej
prowadzenie jest bezcelowe. W takim wypadku sąd umarza egzekucję przez zarząd przymusowy.
Wierzyciele, którzy prowadzili egzekucję przez zarząd przymusowy, mogą w terminie dwóch tygodni
od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu tej egzekucji żądać skierowania egzekucji
do mienia, które objęte było tą egzekucją, a które nie zostało wcześniej z niej wyłączone. Do
tego czasu mienie to podlega z mocy prawa zajęciu.

Art. 106413. § 1. Zarządca sporządza plan podziału sumy uzyskanej
z egzekucji.
§ 2. Na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przysługuje skarga, do której stosuje się
odpowiednio przepisy o skardze na czynności komornika.
§ 3. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy
uzyskanej z egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

x