Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców
Rozdział 1. Przepisy ogólne


Art. 1060. § 1. Jeżeli dłużnikiem jest Skarb Państwa, wierzyciel – wskazując na tytuł
egzekucyjny – wzywa do spełnienia świadczenia bezpośrednio państwową jednostkę organizacyjną,
z której działalnością wiąże się to świadczenie; jednostka ta jest obowiązana spełnić
niezwłocznie świadczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym.
§ 11. W sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy,
rozporządzenia Rady Ministrów lub rozporządzenia innego organu konstytucyjnie do tego
powołanego, niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, a także
w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego
obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, wierzyciel – wskazując na tytuł egzekucyjny – wzywa
do spełnienia świadczenia bezpośrednio ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który jest
obowiązany spełnić niezwłocznie świadczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym ze środków
utworzonej w ramach budżetu państwa rezerwy celowej.
§ 2. W wypadku gdy tytuł egzekucyjny, obejmujący należność pieniężną, nie zostanie wykonany
w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 1, wierzyciel może
wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w celu przeprowadzenia
egzekucji z rachunku bankowego właściwej państwowej jednostki organizacyjnej dłużnika.
W przypadku, o którym mowa w § 11, egzekucję prowadzi się z rachunków bankowych
służących do obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
§ 3. W wypadku gdy w terminie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, nie zostanie wykonany
tytuł egzekucyjny obejmujący świadczenie niepieniężne, sąd, na wniosek wierzyciela, wyznacza
termin do spełnienia świadczenia kierownikowi właściwej państwowej jednostki organizacyjnej
i temu kierownikowi wymierza grzywnę w razie niespełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie.

Art. 1061. § 1. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do
prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia,
wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia
wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu
stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze
znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego spod
zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia.
Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia
może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika.
§ 2. Na postanowienie sądu w sprawie wyłączenia służy zażalenie.

Art. 1062. (uchylony)

Art. 1063. W toku egzekucji świadczeń pieniężnych z nieruchomości Skarb Państwa nie
składa rękojmi.

Art. 1064. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także opłat
sądowych i innych kosztów postępowania w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa,
mając na uwadze sprawność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.

 

x