Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości


Art. 1035. Niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej
podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i przedkłada go
sądowi. W razie potrzeby sąd wprowadza do planu zmiany i uzupełnienia; w przeciwnym wypadku
plan zatwierdza.

Art. 1036. § 1. W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą:
1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty,
jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności nieruchomości;
2) wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości;
3) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie
i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia
o przybiciu;
4) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swoje
roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.
§ 2. Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wykonawczym, należność
przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.

Art. 10361. Jeżeli egzekucja objęła również należności z umów ubezpieczenia
lub przedmiotów, wierzytelności i praw, które według przepisów prawa stanowią przedmiot
obciążenia hipoteką, w podziale uczestniczy również wierzyciel, którego wierzytelność została
na tych ruchomościach, wierzytelnościach lub prawach zabezpieczona zastawem rejestrowym.

Art. 1037. § 1. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając
cenę, potrącił wierzytelność, która się w niej nie mieści, sąd postanowieniem zobowiąże nabywcę
do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 2. W planie podziału sąd wymieni osoby, dla których przypadająca od nabywcy suma jest
przeznaczona. W tej części plan podziału stanowić będzie dla nich tytuł egzekucyjny przeciwko
nabywcy.
§ 3. Wierzyciel, któremu przydzielono roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy samego prawa
hipotekę na sprzedanej nieruchomości. Ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej lub zbiorze
dokumentów następuje na wniosek wierzyciela.

Art. 1038. § 1. Jeżeli hipoteka nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu
wierzyciela, reszta sumy pozostanie na rachunku depozytowym sądu aż do ustania stosunku
prawnego, uzasadniającego korzystanie z hipoteki.
§ 2. W przypadku hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności, gdy łączna kwota
wierzytelności przewyższa sumę wymienioną we wpisie hipoteki, a wierzyciel nie wskazał do dnia
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, które z wierzytelności i w jakiej
wysokości mają zostać zaspokojone, zaspokaja się wszystkie wierzytelności proporcjonalnie do
ich wysokości.

Art. 1039. Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku nieruchomościach łącznie,
wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności złożyć
oświadczenie, czy i w jakiej wysokości żąda zaspokojenia z każdej ze sprzedanych nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie tego nie uczyni, a podzielona ma być suma uzyskana tylko z jednej
nieruchomości, jego wierzytelność będzie przyjęta do rozrachunku w całości; jeżeli natomiast
podziałowi podlegają sumy uzyskane ze sprzedaży kilku łącznie obciążonych nieruchomości, na
wierzytelność łącznie zabezpieczoną przypadnie z każdej z sum podlegających podziałowi taka
część, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostałej po zaspokojeniu należności z wyższym
pierwszeństwem do ogólnej sumy tych kwot.

Art. 1040. § 1. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie
zależne jest od warunku zawieszającego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał
zabezpieczenie powództwa, pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.
§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności zależnych od warunku rozwiązującego będzie
wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży na
wierzycielu z mocy istniejącego między nim a dłużnikiem stosunku prawnego, sąd zarządzi
złożenie wydzielonej sumy na rachunek depozytowy sądu.

 

x