Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości wierzytelności i innych praw majątkowych


Art. 1033. § 1. Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek
depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi.
§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia
bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031.

Art. 1034. Przepisy art. 1030 i art. 1032 stosuje się także w postępowaniu unormowanym
w rozdziale niniejszym. W podziale sumy uzyskanej z egzekucji umieszcza się także
wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym, jeżeli zastawnikowi przysługuje prawo
zaspokojenia się z przedmiotu egzekucji oraz jeżeli prawa swe udowodnił dokumentem urzędowym
najpóźniej w dniu złożenia na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi.

 

x