Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę


Art. 1029. § 1. Na podstawie oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dłużnika oraz spisu
wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale komornik sporządza plan podziału,
ustalając, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych
każdorazowo przez pracodawcę z wynagrodzenia dłużnika i wpłaconych komornikowi. Jeżeli zaś
komornik nie może sporządzić planu podziału na podstawie samego oświadczenia pracodawcy,
sporządzi go niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy podlegającej podziałowi.
§ 2. Razem z planem podziału należy doręczyć odpis oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu
dłużnika.

Art. 1030. W podziale sum uzyskanych w sposób przewidziany w art. 1029 oprócz
wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem
doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie
powództwa, oraz wierzyciele, którym przysługuje umowne prawo zastawu i którzy udowodnili je
dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, jak również wierzyciele,
którym przysługuje ustawowe prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem, jeżeli zgłosili
swe wierzytelności najpóźniej w dniu złożenia na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej
podziałowi.

Art. 1031. Kwoty wyegzekwowane i złożone na rachunek depozytowy sądu komornik dzieli
niezwłocznie w ustalonym poprzednio stosunku procentowym pomiędzy wierzycieli uczestniczących w
podziale, chyba że wskutek zmiany podstaw podziału należy ustalić nowy procent. Sumy
przypadające do wypłaty komornik wypłaca, jeżeli nie są niższe niż dwadzieścia złotych, chyba
że wierzytelność nie przekracza tej kwoty.

Art. 1032. § 1. Należność przypadającą wierzycielowi niemającemu jeszcze tytułu
wykonawczego pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.
§ 2. Jeżeli w ciągu miesiąca po uprawomocnieniu się planu podziału wierzyciel niemający tytułu
wykonawczego nie przedstawi dowodu wytoczenia powództwa o zasądzenie mu roszczenia, traci prawo
do sumy pozostającej w depozycie.

 

x