Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
Rozdział 1. Przepisy ogólne


Art. 1023. § 1. Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy
uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.
§ 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z
ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza
na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Art. 1024. § 1. W planie podziału należy wymienić:
1) sumę ulegającą podziałowi;
2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;
3) sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału;
4) sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się na rachunku
depozytowym sądu, ze wskazaniem przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty;
5) prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru, które
wygasły wskutek przysądzenia własności.
§ 2. Przy świadczeniach powtarzających się bieżące raty wierzytelności uwzględnia się w planie
podziału, jeżeli stały się wymagalne przed datą sporządzenia planu. Odsetki i inne świadczenia
bieżące uwzględnia się w wysokości, do jakiej narosły do powyższego terminu. Nie dotyczy to
danin publicznych przypadających z nieruchomości.

Art. 1025. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
1) koszty egzekucyjne;
2) należności alimentacyjne;
3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę
określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo
korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed
dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru
dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;
7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), o ile nie zostały zaspokojone
w kolejności piątej;
8) (uchylony)
9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
10) inne należności.
§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny
sądowe i administracyjne.
§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania.
Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie
roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia
o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że
należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń
o świadczenia należne dożywotnikowi.
§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność
spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem
ulega zaspokojeniu przed należnością zabezpieczoną na tym prawie hipotecznie.

Art. 1026. § 1. Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości
wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule
poprzedzającym do kategorii czwartej i piątej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej
przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.
§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania,
następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.
§ 3. W przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych toczących się co do kilku nieruchomości
tego samego dłużnika, suma przypadająca po zaspokojeniu należności zaliczonych do wyższej
kategorii na zaspokojenie ciążących na nieruchomościach hipotek oraz praw i roszczeń, które
wygasły wskutek przysądzenia własności, ulega podziałowi na tyle części, ile nieruchomości było
przedmiotem połączonych postępowań, w takim stosunku, w jakim wartość poszczególnych
nieruchomości pozostawała do wartości całości gospodarczej, którą tworzyły te nieruchomości.
Hipoteki, roszczenia i prawa ciążące na nieruchomości zaspokaja się tylko w tej części sumy,
która odpowiada wartości obciążonej nimi nieruchomości. Pozostałą część sumy dzieli się
stosownie do § 1.

Art. 1027. § 1. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby
uczestniczące w podziale.
§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału można wnosić w ciągu dwóch tygodni od daty
zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporządził.
§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd.

Art. 1028. § 1. Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny
przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części,
której zarzuty dotyczą.
§ 2. Na skutek wniesienia zarzutów sąd po wysłuchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo
odpowiednio zmieni plan. W postępowaniu tym sąd nie rozpoznaje sporu co do istnienia prawa
objętego planem podziału.
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 4. Wykonanie planu w części dotkniętej zarzutami nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia
sądu, chyba że zostało wstrzymane przez zabezpieczenie powództwa w sporze o ustalenie
nieistnienia prawa.

 

x