Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji


Art. 1023. § 1. Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy
uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.
§ 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z
ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza
na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Art. 1024. § 1. W planie podziału należy wymienić:
1) sumę ulegającą podziałowi;
2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;
3) sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału;
4) sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się na rachunku
depozytowym sądu, ze wskazaniem przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty;
5) prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru, które
wygasły wskutek przysądzenia własności.
§ 2. Przy świadczeniach powtarzających się bieżące raty wierzytelności uwzględnia się w planie
podziału, jeżeli stały się wymagalne przed datą sporządzenia planu. Odsetki i inne świadczenia
bieżące uwzględnia się w wysokości, do jakiej narosły do powyższego terminu. Nie dotyczy to
danin publicznych przypadających z nieruchomości.

Art. 1025. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
1) koszty egzekucyjne;
2) należności alimentacyjne;
3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę
określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo
korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed
dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru
dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;
7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), o ile nie zostały zaspokojone
w kolejności piątej;
8) (uchylony)
9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
10) inne należności.
§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny
sądowe i administracyjne.
§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania.
Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie
roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia
o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że
należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń
o świadczenia należne dożywotnikowi.
§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność
spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem
ulega zaspokojeniu przed należnością zabezpieczoną na tym prawie hipotecznie.

Art. 1026. § 1. Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości
wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule
poprzedzającym do kategorii czwartej i piątej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej
przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.
§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania,
następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.
§ 3. W przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych toczących się co do kilku nieruchomości
tego samego dłużnika, suma przypadająca po zaspokojeniu należności zaliczonych do wyższej
kategorii na zaspokojenie ciążących na nieruchomościach hipotek oraz praw i roszczeń, które
wygasły wskutek przysądzenia własności, ulega podziałowi na tyle części, ile nieruchomości było
przedmiotem połączonych postępowań, w takim stosunku, w jakim wartość poszczególnych
nieruchomości pozostawała do wartości całości gospodarczej, którą tworzyły te nieruchomości.
Hipoteki, roszczenia i prawa ciążące na nieruchomości zaspokaja się tylko w tej części sumy,
która odpowiada wartości obciążonej nimi nieruchomości. Pozostałą część sumy dzieli się
stosownie do § 1.

Art. 1027. § 1. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby
uczestniczące w podziale.
§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podziału można wnosić w ciągu dwóch tygodni od daty
zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporządził.
§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd.

Art. 1028. § 1. Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny
przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części,
której zarzuty dotyczą.
§ 2. Na skutek wniesienia zarzutów sąd po wysłuchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo
odpowiednio zmieni plan. W postępowaniu tym sąd nie rozpoznaje sporu co do istnienia prawa
objętego planem podziału.
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 4. Wykonanie planu w części dotkniętej zarzutami nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia
sądu, chyba że zostało wstrzymane przez zabezpieczenie powództwa w sporze o ustalenie
nieistnienia prawa.

Art. 1029. § 1. Na podstawie oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dłużnika oraz spisu
wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale komornik sporządza plan podziału,
ustalając, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych
każdorazowo przez pracodawcę z wynagrodzenia dłużnika i wpłaconych komornikowi. Jeżeli zaś
komornik nie może sporządzić planu podziału na podstawie samego oświadczenia pracodawcy,
sporządzi go niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy podlegającej podziałowi.
§ 2. Razem z planem podziału należy doręczyć odpis oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu
dłużnika.

Art. 1030. W podziale sum uzyskanych w sposób przewidziany w art. 1029 oprócz
wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem
doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie
powództwa, oraz wierzyciele, którym przysługuje umowne prawo zastawu i którzy udowodnili je
dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, jak również wierzyciele,
którym przysługuje ustawowe prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem, jeżeli zgłosili
swe wierzytelności najpóźniej w dniu złożenia na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej
podziałowi.

Art. 1031. Kwoty wyegzekwowane i złożone na rachunek depozytowy sądu komornik dzieli
niezwłocznie w ustalonym poprzednio stosunku procentowym pomiędzy wierzycieli uczestniczących w
podziale, chyba że wskutek zmiany podstaw podziału należy ustalić nowy procent. Sumy
przypadające do wypłaty komornik wypłaca, jeżeli nie są niższe niż dwadzieścia złotych, chyba
że wierzytelność nie przekracza tej kwoty.

Art. 1032. § 1. Należność przypadającą wierzycielowi niemającemu jeszcze tytułu
wykonawczego pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.
§ 2. Jeżeli w ciągu miesiąca po uprawomocnieniu się planu podziału wierzyciel niemający tytułu
wykonawczego nie przedstawi dowodu wytoczenia powództwa o zasądzenie mu roszczenia, traci prawo
do sumy pozostającej w depozycie.

Art. 1033. § 1. Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek
depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi.
§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia
bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031.

Art. 1034. Przepisy art. 1030 i art. 1032 stosuje się także w postępowaniu unormowanym
w rozdziale niniejszym. W podziale sumy uzyskanej z egzekucji umieszcza się także
wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym, jeżeli zastawnikowi przysługuje prawo
zaspokojenia się z przedmiotu egzekucji oraz jeżeli prawa swe udowodnił dokumentem urzędowym
najpóźniej w dniu złożenia na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi.

Art. 1035. Niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej
podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i przedkłada go
sądowi. W razie potrzeby sąd wprowadza do planu zmiany i uzupełnienia; w przeciwnym wypadku
plan zatwierdza.

Art. 1036. § 1. W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą:
1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty,
jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności nieruchomości;
2) wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości;
3) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie
i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia
o przybiciu;
4) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swoje
roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.
§ 2. Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wykonawczym, należność
przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.

Art. 10361. Jeżeli egzekucja objęła również należności z umów ubezpieczenia
lub przedmiotów, wierzytelności i praw, które według przepisów prawa stanowią przedmiot
obciążenia hipoteką, w podziale uczestniczy również wierzyciel, którego wierzytelność została
na tych ruchomościach, wierzytelnościach lub prawach zabezpieczona zastawem rejestrowym.

Art. 1037. § 1. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając
cenę, potrącił wierzytelność, która się w niej nie mieści, sąd postanowieniem zobowiąże nabywcę
do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 2. W planie podziału sąd wymieni osoby, dla których przypadająca od nabywcy suma jest
przeznaczona. W tej części plan podziału stanowić będzie dla nich tytuł egzekucyjny przeciwko
nabywcy.
§ 3. Wierzyciel, któremu przydzielono roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy samego prawa
hipotekę na sprzedanej nieruchomości. Ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej lub zbiorze
dokumentów następuje na wniosek wierzyciela.

Art. 1038. § 1. Jeżeli hipoteka nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu
wierzyciela, reszta sumy pozostanie na rachunku depozytowym sądu aż do ustania stosunku
prawnego, uzasadniającego korzystanie z hipoteki.
§ 2. W przypadku hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności, gdy łączna kwota
wierzytelności przewyższa sumę wymienioną we wpisie hipoteki, a wierzyciel nie wskazał do dnia
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, które z wierzytelności i w jakiej
wysokości mają zostać zaspokojone, zaspokaja się wszystkie wierzytelności proporcjonalnie do
ich wysokości.

Art. 1039. Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku nieruchomościach łącznie,
wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności złożyć
oświadczenie, czy i w jakiej wysokości żąda zaspokojenia z każdej ze sprzedanych nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie tego nie uczyni, a podzielona ma być suma uzyskana tylko z jednej
nieruchomości, jego wierzytelność będzie przyjęta do rozrachunku w całości; jeżeli natomiast
podziałowi podlegają sumy uzyskane ze sprzedaży kilku łącznie obciążonych nieruchomości, na
wierzytelność łącznie zabezpieczoną przypadnie z każdej z sum podlegających podziałowi taka
część, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostałej po zaspokojeniu należności z wyższym
pierwszeństwem do ogólnej sumy tych kwot.

Art. 1040. § 1. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie
zależne jest od warunku zawieszającego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał
zabezpieczenie powództwa, pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.
§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności zależnych od warunku rozwiązującego będzie
wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży na
wierzycielu z mocy istniejącego między nim a dłużnikiem stosunku prawnego, sąd zarządzi
złożenie wydzielonej sumy na rachunek depozytowy sądu.

 

x