Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich


Art. 1014. Do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego stosuje się
odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach
poniższych.

Art. 1015. Egzekucja należy do komornika sądu, w którego okręgu statek znajduje się w
chwili wszczęcia egzekucji.

Art. 1016. Do wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien dołączyć dowód, że
statek jest wpisany do rejestru.

Art. 1017. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty komornik
zarządzi przytrzymanie statku i ustanowi dozór.
§ 2. Statek jest zajęty z chwilą przytrzymania. O zajęciu należy zawiadomić także dłużnika oraz
właściciela, który nie jest dłużnikiem.
§ 3. Do dozorcy stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomości dotyczące dozorcy.

Art. 1018. Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik wywiesi w budynku sądowym i umieści
je w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady
Komorniczej.

Art. 1019. Obwieszczenie o licytacji należy przynajmniej na dwa tygodnie przed licytacją
wywiesić w budynku sądowym oraz ogłosić w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, a także na
stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również przesłać terenowym organom
administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu
macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach.

Art. 1020. Egzekucja z udziału w statku należy do komornika sądu, w którego okręgu
znajduje się port macierzysty statku.

Art. 1021. Egzekucja ze statków niewpisanych do rejestru okrętowego odbywa się według
przepisów o egzekucji z ruchomości.

Art. 1022. § 1. Egzekucja ze statku zagranicznego znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się według przepisów działu niniejszego, jeśli przepisy
poniższe nie stanowią inaczej.
§ 2. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel wskazuje rejestr, do którego statek jest
wpisany, chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

Art. 10221. O dokonanym zajęciu statku komornik zawiadamia także zagraniczną
władzę rejestrową.

Art. 10222. Jeżeli wezwanie do zapłaty nie może być doręczone dłużnikowi,
gdyż nie zamieszkuje on lub nie posiada siedziby pod adresem wskazanym w dokumentach statku
zagranicznego, przepis art. 802 stosuje się odpowiednio.

Art. 10223. W razie śmierci albo likwidacji dłużnika po wszczęciu
postępowania egzekucyjnego sąd na wniosek wierzyciela ustanawia dla niego kuratora. Przepisu
art. 819 nie stosuje się.

Art. 10224. Opisu i oszacowania zajętego statku zagranicznego komornik bez
wniosku wierzyciela dokonuje niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do zapłaty
długu.

 

x