Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości


Art. 10131. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do egzekucji
z niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano
zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
użytkowanie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
§ 2. Przepisy działu niniejszego stosuje się także do części nieruchomości wydzielonych do
sprzedaży w trybie art. 946, jeżeli część wydzielona jest nieruchomością wymienioną w § 1.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu
poprzedzającego.

Art. 10132. § 1. Komornik na wniosek wierzyciela niezwłocznie po zajęciu
dokona opisu i oszacowania nieruchomości na podstawie wartości określonej przez biegłego.
Przepis art. 948 § 1 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Dokonując zajęcia, komornik, w miarę możności, zabezpieczy budynek lub lokal przed
możliwością objęcia go we władanie przez dłużnika lub osoby trzecie. W razie potrzeby komornik
ustanowi dozór nad budynkiem lub lokalem. Dozorcą może być także wierzyciel. Do dozoru stosuje
się odpowiednio przepisy o dozorze ruchomości.
§ 3. Jeżeli w toku opisu okaże się, że nieruchomość nie odpowiada wymogom określonym w art.
10131, dalsze postępowanie egzekucyjne toczy się w trybie przepisów działu
poprzedzającego.

Art. 10133. § 1. Jeżeli zajęto niezabudowaną nieruchomość gruntową, która nie
jest obciążona na rzecz osób trzecich, komornik zaoferuje ją do sprzedaży z wolnej ręki po
cenie nie niższej niż wartość oszacowania. Jeżeli strony nie określiły trybu wyszukania
nabywcy, tryb ten ustala sąd.
§ 2. Sprzedaż nastąpi po upływie dwóch tygodni od dnia opisu i oszacowania. O sprzedaży
komornik zawiadamia uczestników stosownie do art. 954.
§ 3. Jeżeli sprzedaż z wolnej ręki nie nastąpi w terminie miesiąca od dnia zakończenia opisu
i oszacowania, sprzedaż nieruchomości następuje w trybie art. 10136.

Art. 10134. Przepis art. 10133 stosuje się odpowiednio do zbycia
innych nieruchomości, do których stosuje się przepisy niniejszego działu, jeżeli oszacowanie
nieruchomości nie zostało zaskarżone przez dłużnika. Za zgodą dłużnika sprzedaż z wolnej ręki
może nastąpić także w pozostałych przypadkach; wtedy jednak dłużnik może określić cenę
minimalną i wyznaczyć nabywcę.

Art. 10135. § 1. Podejmując czynności związane ze sprzedażą, określone
w przepisach poprzedzających, komornik sporządzi protokół, w którym wymieni nazwisko osoby
przyjmującej ofertę nabycia nieruchomości, a także wpłaconą przez nią całą cenę nabycia; po
czym niezwłocznie przedłoży protokół wraz z aktami sądowi.
§ 2. Na podstawie protokołu komornika, o którym mowa w § 1, a także na podstawie akt sprawy sąd
wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność na nabywcę. Na
postanowienie o przysądzeniu służy zażalenie jedynie dłużnikowi i tylko wtedy, gdy naruszone
zostały przepisy o cenie minimalnej.
§ 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o oszacowaniu i cenie minimalnej sprzedaży, sąd
odmawia przysądzenia własności i zwraca akta komornikowi, który ponownie przeprowadza
postępowanie według przepisów niniejszego działu.
§ 4. W razie stwierdzenia, że nieruchomość nie podlega sprzedaży według przepisów niniejszego
działu, sąd poleca komornikowi prowadzenie dalszej egzekucji według przepisów o egzekucji
z nieruchomości.
§ 5. W razie wydania przez sąd postanowienia nakazującego ponowne przeprowadzenie sprzedaży lub
podjęcie dalszych czynności według przepisów o egzekucji z nieruchomości, komornik niezwłocznie
zwraca oferentowi kwotę wpłaconą przez niego na cenę nabycia.

Art. 10136. § 1. Jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży
z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się
przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia
uczestników postępowania stosownie do art. 954.
§ 2. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu
własności. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia komornik sporządza plan podziału sumy
uzyskanej z egzekucji.

 

x