Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego


Art. 1004. Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jak również do egzekucji z
użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z
zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 1005. O zajęciu ułamkowej części nieruchomości komornik zawiadamia także
pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczystego także właściciela
nieruchomości oraz właściwy organ administracji rządowej lub właściwą gminę.

Art. 1006. § 1. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, zajęcie
obejmuje użytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność
wieczystego użytkownika wraz z przynależnościami, a mianowicie:
1) ruchomościami, będącymi własnością wieczystego użytkownika, a potrzebnymi do korzystania
z przedmiotu wieczystego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym
przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadającym temu celowi, oraz przynależnościami budynku
stanowiącego własność wieczystego użytkownika;
2) prawami wynikającymi z umów ubezpieczenia przedmiotów podlegających zajęciu, tudzież
należnościami z tych umów już przypadającymi.
§ 2. Zajęcie obejmuje także przedmioty wymienione w pkt 1 paragrafu poprzedzającego wprowadzone
później oraz później wzniesione budowle i posadzone rośliny, jak również prawa z umów
ubezpieczenia później zawartych.

Art. 1007. Gdy przedmiotem zarządu jest ułamkowa część nieruchomości, zarządca działa
tylko w granicach uprawnień dłużnika jako współwłaściciela.

Art. 1008. Jeżeli egzekucja jest prowadzona z użytkowania wieczystego, postępowanie
ulega zawieszeniu, jeżeli właściwy organ wystąpił z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania
wieczystego. Egzekucja może być podjęta na wniosek wierzyciela, jeżeli sąd orzeknie, że brak
jest podstaw do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. W przypadku rozwiązania umowy
użytkowania wieczystego, komornik umarza postępowanie egzekucyjne.

Art. 1009. W razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i
oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część
sumy oszacowania całej nieruchomości.

Art. 1010. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, w protokole wymienia
się końcową datę użytkowania wieczystego oraz ujawniony w księdze wieczystej sposób korzystania
z terenu przez wieczystego użytkownika.

Art. 1011. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, postanowienie o
przysądzeniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości powstałych
przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste.

Art. 1012. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w
mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości
ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w
ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały
ustanowione przed powstaniem współwłasności.

Art. 1013. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie
narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 

x