Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości
Rozdział 5. Warunki licytacyjne


Art. 962. § 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
§ 2. (uchylony)

Art. 963. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się;
pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

Art. 964. § 1. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i
oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej
wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i
oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.
§ 2. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od
wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość
rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w
drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 965. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena
wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Art. 966. Suma przypadająca w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia
dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, przechodzi na nabywcę i to
również w części niepodlegającej zajęciu. O sumę tę podwyższa się cenę nabycia.

Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa licytanta, który
uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na
rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek
nabywcy sąd może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak
miesiąca.

Art. 968. § 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część,
jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.
§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca
może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna być stwierdzona
dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym lub wyrażona do protokołu sądowego nie później niż
w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do
zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się.
Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się
rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji
związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli
egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 970. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie przybicia
wierzyciel może żądać wyznaczenia ponownej licytacji.

Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu
wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

 

x