Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości
Rozdział 3. Opis i oszacowanie


Art. 942. Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik
na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Art. 943. § 1. Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien:
1) złożyć wyciąg – a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu
wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie
jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest
objęta katastrem nieruchomości – także odpowiedni wyciąg;
2) wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania.
§ 2. Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, wierzyciel powinien złożyć inny dokument
stwierdzający własność dłużnika.
§ 3. Dokumentów wskazanych w paragrafie poprzedzającym może żądać od właściwych organów także
komornik.

Art. 944. (uchylony)

Art. 945. § 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu
uczestników.
§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta,
(burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby,
które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed
ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem opisu.
§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu,
komornik o ukończeniu opisu i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona
obwieszczenia stosownie do § 2.

Art. 946. § 1. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas
opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część
zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela
egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. W razie wydzielenia części, dalsze postępowanie co do reszty nieruchomości będzie
zawieszone do czasu ukończenia licytacji wydzielonej części.

Art. 947. § 1. W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi
wieczystej lub zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności
nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;
3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.
§ 11. Jeżeli na ruchomościach, wierzytelnościach lub prawach zajętych wspólnie
z nieruchomością ustanowiony został zastaw rejestrowy, w opisie należy wymienić przedmiot
obciążony zastawem rejestrowym oraz wierzytelność, którą zastaw ten zabezpiecza.
§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu
i oszacowania nieruchomości.

Art. 948. § 1. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły
uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak
nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu
rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji
z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się.
§ 2. W oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń,
przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części
nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na
licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw,
które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą
pieniężną obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw.
§ 3. Opisem i oszacowaniem należy objąć z osobna każdą nieruchomość stanowiącą przedmiot
egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub prowadzony jest dla niej
odrębny zbiór dokumentów. Jeżeli jednak postępowania egzekucyjne toczące się co do kilku
nieruchomości tego samego dłużnika, wpisanych do oddzielnych ksiąg wieczystych lub dla których
prowadzone są odrębne zbiory dokumentów, połączone zostały w jedno postępowanie, to w przypadku
gdy nieruchomości te stanowią całość gospodarczą, należy opisać i oszacować tę całość i każdą
z nieruchomości z osobna.

Art. 949. Jeżeli zostały zgłoszone prawa osób trzecich do nieruchomości, budowli lub
innych urządzeń, przynależności lub pożytków albo gdy rzeczy takie znajdują się we władaniu
osób trzecich, oznacza się osobno wartość rzeczy spornej, osobno wartość całości po wyłączeniu
tej rzeczy, wreszcie osobno wartość całości tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw,
które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą
pieniężną, obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw.

Art. 950. Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia
jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym
w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia,
o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia
obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Uwaga od redakcji:
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.01.2013 r., sygn. akt SK 18/11 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 142), art. 950 zdanie pierwsze w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie
ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 233, poz. 1381), został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 951. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania
a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić
dodatkowy opis i oszacowanie.

 

x