Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości
Rozdział 1. Przepisy wstępne


Art. 921. § 1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie,
w którego okręgu nieruchomość jest położona.
§ 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela.
Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania
wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję,
o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do
paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja.

Art. 9211. O wszczęciu i ukończeniu egzekucji komornik zawiadamia sąd, przy
którym działa.

Art. 922. Uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone
na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który
zawarł umowę o użytkowanie wieczyste.

 

x