Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział V. Wyjawienie majątku


Art. 913. § 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia
egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie
uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia
wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu
wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: “Świadomy
znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz
majątku jest prawdziwy i zupełny”.
§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:
1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku
albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;
2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Art. 914. § 1. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie
właściwości ogólnej dłużnika.
§ 2. Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające
obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, także tytuł
wykonawczy.

Art. 915. § 1. Sąd rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysłuchaniu stron, jeżeli się
stawią.
§ 2. Wykaz i przyrzeczenie sąd odbierze niezwłocznie. W uzasadnionych wypadkach sąd może
wyznaczyć dłużnikowi termin nie dłuższy niż tydzień.
§ 3. Na postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku przysługuje zażalenie. Wniesienie
zażalenia nie tamuje wykonania postanowienia o wyjawieniu majątku. Sąd może postąpić stosownie
do art. 396.

Art. 916. § 1. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu
w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi
odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na
grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający
miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dłużnik powinien być pouczony
w wezwaniu na posiedzenie. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia
postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.
§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę oraz orzeczenie aresztu
przysługuje zażalenie.

Art. 917. § 1. W razie zastosowania środków przymusu dłużnik może w każdej chwili złożyć
wykaz i przyrzeczenie. W wypadku gdy zastosowano wobec niego areszt, dłużnik może domagać się
stawienia go przed sąd w celu złożenia wykazu i przyrzeczenia. W wypadku tym sąd nie wzywając
wierzyciela niezwłocznie przyjmie wykaz i odbierze przyrzeczenie, po czym zwolni dłużnika.
§ 2. Wierzyciel, który nie był obecny przy tych czynnościach, może żądać ponownego wezwania
dłużnika w celu zadania mu pytań zmierzających do wykrycia przedmiotów, do których mogłaby być
skierowana egzekucja. Niestawiennictwo dłużnika lub odmowa odpowiedzi albo dodatkowego złożenia
przyrzeczenia pociąga za sobą skutki wymienione w artykule poprzedzającym. O skutkach tych
dłużnik powinien być pouczony w wezwaniu na posiedzenie.

Art. 918. (uchylony)

Art. 9181. Dłużnik, który złożył przyrzeczenie lub do którego zastosowano
środki przymusu, obowiązany jest do złożenia nowego wykazu i przyrzeczenia na żądanie tego
samego lub innego wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia lub wyczerpania środków przymusu
upłynął okres jednego roku.

Art. 919. Za osobę, która nie ma zdolności procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiązany
jest złożyć jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 920. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do egzekucji
prowadzonej z urzędu, a także egzekucji alimentów.
§ 2. W razie egzekucji alimentów sąd prowadzi postępowanie o wyjawienie majątku także na
wniosek komornika.

Art. 9201. § 1. Przepisy art. 913-917, 919 i 920 stosuje się odpowiednio do
wyjawienia przez dłużnika stanu oszczędności na rachunkach bankowych w związku z żądaniem
wydania książeczki oszczędnościowej lub innego dowodu posiadania wkładu. W wykazie majątku
dłużnik jest obowiązany podać, czy i jakie oszczędności ma na rachunku bankowym, w jakim banku
zostały zgromadzone, jeżeli zaś nie posiada dowodu bankowego, jest obowiązany wskazać osobę, u
której znajduje się ten dowód.
§ 2. Uchylenie się dłużnika od wydania książeczki oszczędnościowej lub innego odpowiedniego
dowodu albo wskazania osoby, u której się one znajdują, powoduje takie skutki, jak odmowa
złożenia wykazu albo udzielenia odpowiedzi na pytanie (art. 916).

Art. 9202. Czynności przewidziane w dziale niniejszym dla sądu może wykonywać
także referendarz sądowy, z wyłączeniem stosowania środków przymusu.

 

x