Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych


Art. 889. § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym
rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości dłużnika:
1) przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada
rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania
rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości
należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie
dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz
przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie
siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także
w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku
bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do
banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy.
§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.
§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się
na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się
z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte
wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731,
komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Art. 8891. Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank
przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty
obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
przekazania należności komornikowi.

Art. 890. § 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego
obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi
zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na
rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w chwili jego
zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie
dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami
ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem
odszkodowania – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
“Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440). Wypłata na
wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego
wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne – tytułu wykonawczego
stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.
§ 21. Bank dokonuje wypłat, o których mowa w § 2, na podstawie zezwolenia komornika.
Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.
§ 3. (uchylony)

Art. 8901. Jeżeli zajęcie obejmuje wierzytelność wynikającą z rachunku
bankowego zajętego uprzednio na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu ustanowionym
w postępowaniu zabezpieczającym, uprawnienia obowiązanego do dokonania wypłat z rachunku
bankowego ustają z dniem dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym.

Art. 891. W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej
wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy dłużnika, w wypadku gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym, w tym
rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy nie wystarczają na pokrycie wszystkich
egzekwowanych świadczeń, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do wysokości
należności, na których rzecz zajęcie nastąpiło, i niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy
egzekucyjne, które postąpią stosownie do art. 773. Przepis art. 890 § 2 stosuje się
odpowiednio.

Art. 8911. § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko
dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób
trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału
w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik
obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy
o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku
wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po
ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.
§ 2. W razie zajęcia rachunku wspólnego dla wspólników spółki cywilnej, komornik zawiadamia
pozostałych wspólników.

Art. 8912. § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko
dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego
dłużnika i jego małżonka.
§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa
o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie
wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez
dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności
zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Art. 892. § 1. Bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie
egzekucji z rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych obejmujących wkłady oszczędnościowe,
odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.
§ 2. Przepisy art. 886 stosuje się odpowiednio do pracowników banku winnych niezgodnego z
prawem dokonania wypłaty z zajętego rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego
wkład oszczędnościowy.

Art. 893. Do skutków zajęcia stosuje się odpowiednio art. 885, 887 i 888.

Art. 8931. § 1. Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy, na który wystawiono dowód imienny lub na okaziciela, nie może być
przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemożności odebrania tego dokumentu, komornik
stwierdza ten fakt protokołem i dokonuje zajęcia wkładu oszczędnościowego przez skierowanie do
właściwego oddziału banku zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia
tego zawiadomienia. Na skutek zajęcia dokonanego w powyższy sposób bank wstrzymuje wszelkie
wypłaty z zajętego wkładu i zawiadamia o tym placówki banku, placówki pocztowe w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz inne placówki wykonujące czynności
w powyższym zakresie.
§ 2. Komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego dłużnikowi
z pouczeniem o odpowiedzialności przewidzianej w § 3, w razie podjęcia kwoty z zajętego wkładu.
§ 3. Dłużnik, który po dokonaniu zajęcia wkładu oszczędnościowego podejmie wkład lub jego
część, podlega odpowiedzialności karnej jak za usunięcie mienia spod egzekucji.
§ 4. Ponadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego
wierzycielowi z pouczeniem, że w terminie dwóch tygodni od daty zajęcia wkładu powinien
wystąpić do sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej i zawiadomić o tym właściwy oddział
banku, przez doręczenie bankowi w tym samym terminie odpisu złożonego do sądu wniosku w sprawie
wszczęcia postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej. W razie nieotrzymania
zawiadomienia o wszczęciu postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej, właściwy
oddział banku, po upływie trzech tygodni od daty zajęcia wkładu oszczędnościowego, odwoła
wstrzymanie wypłat z tego wkładu, o czym zawiadomi właściciela książeczki oszczędnościowej.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb
zawiadamiania placówek banków, placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe i innych placówek, uwzględniając dane zawarte w zawiadomieniu, mając na
względzie sprawne prowadzenie egzekucji.

Art. 8932. § 1. Sąd rozpatrzy wniosek o umorzenie zarówno książeczki
oszczędnościowej na okaziciela, jak i książeczki imiennej, na zasadach i w trybie
przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentów. W postępowaniu o umorzenie
książeczki oszczędnościowej nie mogą być zgłoszone zarzuty dotyczące zasadności roszczenia
wierzyciela. Koszty postępowania obciążają właściciela książeczki. Sąd przesyła właściwemu
oddziałowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia książeczki
oszczędnościowej.
§ 2. W razie umorzenia książeczki oszczędnościowej właściwy oddział banku wystawia na jej
miejsce nową książeczkę oszczędnościową, którą po odpisaniu części wkładu oszczędnościowego do
wysokości należności wskazanej w tytule wykonawczym łącznie z kosztami egzekucyjnymi wydaje
właścicielowi. W wypadku nieuwzględnienia wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej
właściwy oddział banku niezwłocznie odwoła wstrzymanie wypłat z wkładu oszczędnościowego i
zawiadomi o tym właściciela.

Art. 8933. Przepisy art. 8931 i 8932 stosuje się
odpowiednio w wypadku niemożności odebrania innego dokumentu, z którego posiadaniem jest
związana wierzytelność na rachunku bankowym.

Art. 8934. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do egzekucji
z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Art. 894. (uchylony)

 

x