Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Dział I. Egzekucja z ruchomości
Rozdział 2. Sprzedaż


Art. 864. § 1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego
dnia od daty zajęcia.
§ 2. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli:
1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie
powodowałoby nadmierne koszty;
2) zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.

Art. 8641. Komornik może sprzedać z wolnej ręki ruchomości niewymienione
w art. 864 § 2, jeżeli dłużnik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia. Sprzedaż
nie może nastąpić wcześniej niż po dwóch tygodniach od dnia oszacowania, jeżeli żaden
z wierzycieli prowadzących egzekucję nie sprzeciwił się jej w terminie tygodnia od daty
zawiadomienia go przez komornika o zamiarze jej przeprowadzenia.

Art. 865. § 1. Zajęte ruchomości nieużywane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego,
komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami
po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od
wartości szacunkowej ruchomości.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)

Art. 866. (uchylony)

Art. 8661. Zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik
sprzeda za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego takie zezwolenie albo sprzeda je temu
przedsiębiorstwu. Do wyceny ruchomości przepis art. 865 stosuje się odpowiednio.

Art. 8662. § 1. Do oszacowania zajętych przedmiotów o wartości historycznej
lub artystycznej komornik wzywa biegłego. Przedmioty te mogą być sprzedane za pośrednictwem
przedsiębiorstwa zajmującego się ich obrotem albo państwowemu muzeum, bibliotece, archiwum lub
ośrodkowi badań i dokumentacji. Przepis art. 8641 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Do oszacowania wyrobów ze złota i platyny komornik powołuje biegłego. Wyroby ze złota
i platyny, z wyjątkiem przedmiotów użytkowych, oraz przedmioty ze złota lub platyny niezdatne
do użytku komornik sprzedaje przedsiębiorstwu jubilerskiemu lub innemu zajmującemu się obrotem
lub przerobem metali szlachetnych. Przepis art. 865 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Zajęte dewizy komornik sprzedaje bankowi lub innemu przedsiębiorcy zajmującemu się ich
kupnem. Cena zbycia nie może być niższa od kursu kupna waluty obcej w złotych przez Narodowy
Bank Polski w dniu poprzedzającym datę sprzedaży.

Art. 867. § 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających,
komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.
§ 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości
szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości
mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie
licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę
niższą od ceny wywołania.
§ 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed
dniem licytacji. W wypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to doręcza się
dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.
§ 4. Zajęte ruchomości niewymienione w art. 865 lub niesprzedane w trybie przewidzianym w tym
przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej przed sprzedażą
w drodze licytacji publicznej.
§ 5. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości wartości
szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant
może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję
komisową.

Art. 8671. § 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci
rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji
związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli
egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672. § 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie
wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu.

Art. 868. Minister Sprawiedliwości ustali w drodze rozporządzenia przepisy określające
zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczególności podstawy do wyłączenia z
przetargu.

Art. 869. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po
trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu
należą do niego pożytki ruchomości.

Art. 870. § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie
naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o
wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma
skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu
dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy
sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

Art. 871. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu
przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do
złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta
powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Art. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub
części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy
udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości,
rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w
licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji,
będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie
przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na
którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy
wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 873. O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka
sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się
właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega
zwrotowi.

Art. 875. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć
na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny
wywołania.
§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na
własność przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie – temu,
na którego żądanie wcześniej dokonano zajęcia.
§ 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z
wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomości przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia
go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.
§ 4. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub
oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do
niesprzedanych ruchomości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni
przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja.

Art. 876. Jeżeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia
wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucji, nabywca
może zaliczyć swoją egzekwowaną wierzytelność na cenę nabycia.

Art. 877. Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na
własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. W tym wypadku stosuje się odpowiednio przepis
art. 875 § 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność,
komornik umorzy postępowanie co do rzeczy niesprzedanej lub nieprzejętej na własność.

Art. 878. Jeżeli dłużnik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek
nabywcy postąpi jak przy egzekucji roszczeń niepieniężnych.

Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej
właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują
roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do
ważności nabycia.

 

x