Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne


Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego
wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy
kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu
albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to
przejście;
2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło
albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo
oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie
spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże,
że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują
zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie
mógł podnieść.
§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do
stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od
którego tytuł pochodzi.

Art. 8401. Jeżeli dłużnik albo jego małżonek, przeciwko któremu sąd nadał
klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 lub art. 7871, podnosi wynikający
z umowy majątkowej małżeńskiej zarzut wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności
całością lub częścią majątku, przepis art. 840 § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 8402. Jeżeli egzekucja prowadzona jest na podstawie tytułu egzekucyjnego
lub innego dokumentu, któremu nie nadaje się klauzuli wykonalności, do ochrony praw dłużnika
stosuje się odpowiednio przepisy art. 840 i art. 843.

Art. 8403. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy w postaci
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa
w art. 11531, art. 11534, art. 11537 lub
art. 115310, dłużnik może w drodze powództwa żądać odmowy wykonania takiego tytułu,
w całości lub w części, na podstawie określonej w przepisach odrębnych. Odmowa wykonania ma
skutki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego
przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa,
chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Art. 842. § 1. Dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od
egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć postanowienie administracyjnego organu
egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. Niezależnie od wyniku
sprawy sąd nałoży koszty procesu na osobę trzecią, powołującą w powództwie o zwolnienie
przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że mogła je powołać w tym
postępowaniu.
§ 2. Powództwo można wnieść w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia
administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to
postanowienie – w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia wydanego na skutek
zażalenia.

Art. 843. § 1. Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo
właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.
§ 2. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego
wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.
§ 3. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod
rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.
§ 4. (uchylony)

 

x