Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział V. Ograniczenia egzekucji


Art. 829. Nie podlegają egzekucji:
1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla
dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do
pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego
rodziny na okres jednego miesiąca;
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego
utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce
niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów
mechanicznych;
5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada
niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika
nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie
przez dwa tygodnie;
6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do
wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane
tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 50 i 1272);
8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do funkcjonowania
podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech
miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. nr 102,
poz. 586 i nr 113, poz. 657).

Art. 830. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa*)
oraz Ministrem Finansów**) określi rozporządzeniem, jakie przedmioty należące
do rolnika prowadzącego gospodarstwo nie podlegają egzekucji.
_________________
*) Obecnie: ministrem właściwym do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 4 ust. 1,
art. 5 pkt 17 i art. 22 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z
2013 r. poz. 743), która weszła w życie z dniem 1.04.1999 r.
**) Obecnie: ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 4
ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 743), która weszła w życie z dniem 1.04.1999 r.

Art. 831. § 1. Nie podlegają egzekucji:
1) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach
służbowych;
2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia),
chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo
z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, 938 i 1646), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją
projektu, na który środki te były przeznaczone;
3) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia
nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
4) (utracił moc)
5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych,
w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów*)
i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń
z tytułu alimentów;
6) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182, z późn. zm.);
7) wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia
z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) przed ukończeniem udzielania tych świadczeń,
w wysokości 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika lub
świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
__________________
*) Obecnie: ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zgodnie z art.
4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 743), która weszła w życie z dniem 1.04.1999 r.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji również sumy
i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a,
nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe
w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie
o dofinansowanie projektu.
§ 3. (uchylony)

Art. 832. Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego
zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu
podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym
w przepisach Kodeksu pracy.
§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków
aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków
rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń
członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest
zapewnienie utrzymania.
§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od
wniesionych do spółdzielni wkładów.
§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają
egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.
§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć
żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze
świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne,
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy
społecznej.

Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzającym oblicza się wraz ze wszystkimi
dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy
ustawy.

Art. 835. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi
suma wszystkich dochodów.

Art. 836. Do czasu przyjęcia spadku egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy
dopuszczalna jest tylko ze spadku. Przed przyjęciem spadku nie może być z niego prowadzona
egzekucja na zaspokojenie osobistego długu spadkobiercy.

Art. 837. Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas,
gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym. Zastrzeżenie nie jest konieczne,
jeżeli świadczenie zostało zasądzone od nabywcy majątku, od zarządcy ustanowionego przez sąd,
kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majątku albo od Skarbu Państwa jako
spadkobiercy.

Art. 838. Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej organ
egzekucyjny sądowy prowadzi obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia
egzekucji stosuje się również do należności podlegających egzekucji administracyjnej, chyba że
określone w przepisach ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia egzekucyjne są
mniejsze.

Art. 839. § 1. Postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapaść po
wysłuchaniu stron.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

x