Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania


Art. 818. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że
wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek
wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd
ustanowi dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia
przedstawiciela ustawowego.
§ 2. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela lub dłużnika, jako też kurator dłużnika, mogą
zaskarżyć postanowienia sądu oraz czynności komornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miała
należytej reprezentacji. Termin zaskarżenia biegnie od daty, w której przedstawiciel ustawowy
lub kurator otrzymał zawiadomienie o toczącym się postępowaniu, a jeżeli wcześniej zgłosił
swoje uczestnictwo w postępowaniu – od daty tego zgłoszenia. Powtórzenia czynności już
dokonanych można żądać tylko wtedy, gdy przy wykonywaniu czynności nastąpiło naruszenie praw
strony, która nie posiadając zdolności procesowej nie miała przedstawiciela ustawowego.

Art. 819. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci
wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.
§ 2. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora
spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

Art. 8191. § 1. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu
postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na bieg tego postępowania.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie przekształcenia organizacyjnego dłużnika
będącego osobą prawną, a także spółką handlową niemającą osobowości prawnej, jak również
przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową.

Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek
dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu
lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia
sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Art. 8201. § 1. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku
egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawił
przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z
którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia
przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało wpłacone.
§ 2. Jeżeli z zaświadczenia, o którym mowa w § 1, wynika, że wykonanie tytułu zostało
tymczasowo ograniczone do środków zabezpieczających, sąd na wniosek dłużnika orzeka o
ograniczeniu egzekucji do takich środków. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj środka,
stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji prowadzonej na
podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu
egzekucyjnego, o którym mowa w art. 115310, wystąpi przyczyna przewidziana
w przepisach odrębnych.

Art. 8202. § 1. W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu
wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym
mowa w art. 11531, art. 11534, art. 11537 lub
art. 115310, albo na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych
roszczeń, sąd może na wniosek dłużnika zawiesić postępowanie także z innych przyczyn
przewidzianych w przepisach odrębnych.
§ 2. Sąd może również ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających lub uzależnić wykonanie
tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jeżeli taką możliwość
przewidują przepisy odrębne. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj środka, stosując
odpowiednio art. 747. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 8203. § 1. Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone
na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku
zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym
postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5,
z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli
miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie ma obowiązku
przedstawienia zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli okoliczności, które mają być
nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.
§ 2. Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone na podstawie § 1, jeżeli
sąd lub referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła albo się toczy, stwierdzi, że
doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty było prawidłowe, albo – w razie ponownego
doręczenia – że upłynął termin do wniesienia środka zaskarżenia, chyba że zachodzi inna
podstawa zawieszenia postępowania albo postępowanie podlega umorzeniu. W tym celu sąd albo
referendarz sądowy wydaje, na posiedzeniu niejawnym, na wniosek wierzyciela odpowiednie
zaświadczenie.
§ 3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 1, nie wyłącza
możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości
tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika.

Art. 821. § 1. Sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie
egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu.
Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.
§ 2. Jeżeli dłużnik zabezpieczy spełnienie swego obowiązku, sąd może uchylić dokonane czynności
egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia.
§ 3. Sąd może odmówić zawieszenia postępowania albo już zawieszone postępowanie podjąć na nowo,
jeżeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postępowania może
wyniknąć dla dłużnika.

Art. 8211. Jeżeli egzekucja została skierowana do wynagrodzenia za pracę lub
innych praw majątkowych, z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń okresowych, sąd na
wniosek dłużnika może określić kwotę, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia
postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb. Na postanowienie sądu określające kwotę,
którą dłużnik może pobierać w celu zaspokajania bieżących potrzeb, wierzycielowi służy
zażalenie.

Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem
dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że
wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli
przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy
małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży
niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej
rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie
do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości.
O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na
polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Art. 823. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w
ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie
zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej
czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824. § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej
przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w terminie
wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie usunięcia braku
stosuje się odpowiednio przepis art. 818 § 2.
§ 3. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne
wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w sprawach,
o których mowa w art. 5675, oraz rozstrzygającego o zaspokojeniu potrzeb rodziny,
o świadczeniach alimentacyjnych małżonka pozostającego w separacji względem drugiego małżonka
lub względem wspólnego małoletniego dziecka małżonków co do świadczeń za okres po zniesieniu
separacji. Wszczęte w tych sprawach postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu.

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu
lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody
sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo
orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest
dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji
pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie
egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;
5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art.
11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie
o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Art. 826. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności
egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że
z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może
naruszać praw osób trzecich.

Art. 827. § 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać
wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające
zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo
gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.
§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu
postępowania.

Art. 828. Na postanowienie sądu co do zawieszenia lub umorzenia postępowania przysługuje
zażalenie.

 

x