Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne


Art. 796. § 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi
lub komornikowi.
§ 2. W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu na
żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowane do właściwego sądu lub
komornika.
§ 3. Egzekucja może być również wszczęta na żądanie uprawnionego organu.

Art. 797. § 1. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać
świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy
dołączyć tytuł wykonawczy.
§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 §
4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.
§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku
lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu
teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego
tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się
tytuł wykonawczy.
§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4,
komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego
z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na
podstawie tego tytułu.
§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu albo
złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 §
4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika dokument, o którym mowa w § 3. Jeżeli tytuł
wykonawczy ma być złożony w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub komornika wystarcza złożenie
dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 7971. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem
majątku dłużnika.

Art. 798. Jeżeli dłużnikowi przysługuje wybór między świadczeniami, które ma spełnić, a
wyboru jeszcze nie dokonał, komornik, wszczynając egzekucję celem spełnienia tych świadczeń, na
wniosek wierzyciela wyznaczy dłużnikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym
upływie tego terminu wierzyciel wybierze świadczenie, które ma być spełnione.

Art. 799. § 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji
przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien
zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.
§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie
wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Art. 800. § 1. Wniosków skierowanych do sądu nie można łączyć z wnioskami skierowanymi
do komornika. Nie można również łączyć wniosków, które skierowane są do różnych sądów.
§ 2. W razie niedopuszczalnego połączenia wniosków sąd lub komornik rozpoznaje wniosek w
zakresie swej właściwości, w pozostałej zaś części wniosek przekaże właściwemu organowi
egzekucyjnemu, jeżeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Art. 801. Jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo
uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na
zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Art. 802. Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora
z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach – na wniosek
wierzyciela.

Art. 803. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim
roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności
obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem
sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka
zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ
egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym
mowa w art. 797 § 3.
§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym,
upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również
o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203§ 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a
także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346,
art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.
§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.
§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art.
783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na
okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

Art. 8051. § 1. Jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym
przedmiocie, wierzytelności lub prawie ustanowiony został zastaw rejestrowy, komornik zawiadomi
niezwłocznie o zajęciu zastawnika zastawu rejestrowego.
§ 2. Prowadząc egzekucję o świadczenie przekraczające dwadzieścia tysięcy złotych, komornik
obowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy
dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczęciu egzekucji
komornik niezwłocznie zawiadamia zastawnika zastawu rejestrowego.
§ 3. Jeżeli skierowano egzekucję do pojazdu mechanicznego, a dłużnik nie wydał dowodu
rejestracyjnego zajętego pojazdu, komornik jest obowiązany uzyskać informację w centralnej
informacji o zastawach rejestrowych, czy zajęty pojazd nie jest obciążony zastawem rejestrowym.
W razie stwierdzenia, że zajęty pojazd mechaniczny jest obciążony zastawem rejestrowym,
komornik niezwłocznie zawiadomi zastawnika zastawu rejestrowego o wszczęciu egzekucji.
§ 4. Sprzedaż ruchomości, wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika.

Art. 806. Komornik powinien na żądanie wierzyciela przyjąć od niego pieniądze lub inne
rzeczy przypadające dłużnikowi w związku z egzekucją.

Art. 807. § 1. Zabezpieczenie w wypadkach w części niniejszej przewidzianych powinno być
złożone w gotówce do rąk komornika lub wpłacone na wskazany przez niego rachunek bankowy albo
złożone w książeczkach oszczędnościowych lub w papierach wartościowych. Art. 752 § 2 stosuje
się odpowiednio. O wydaniu zabezpieczenia sąd rozstrzyga po wysłuchaniu osób zainteresowanych.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zabezpieczenia w papierach
wartościowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo papierów wartościowych i sprawność postępowania
egzekucyjnego.

Art. 808. § 1. Jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym kwota pieniężna nie podlega
natychmiastowemu wydaniu, powinna być złożona na rachunek depozytowy sądu. Przepisy art. 752
stosuje się odpowiednio.
§ 2. Odsetki od sum złożonych na rachunek depozytowy sądu tytułem nabycia przedmiotu egzekucji
wchodzą w skład sumy uzyskanej w egzekucji. Odsetki należne za okres od dnia sporządzenia planu
podziału sumy uzyskanej w egzekucji do dnia wykonania planu zwraca się osobie uprawnionej.

Art. 809. Komornik stwierdza każdą czynność egzekucyjną protokołem, który powinien
zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu czynności;
2) imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności;
3) sprawozdanie z przebiegu czynności;
4) wnioski i oświadczenia obecnych;
5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
6) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu;
7) podpis komornika.

Art. 810. W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności
egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym
zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy
wykonywaniu czynności.

Art. 811. § 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż
Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na okrętach
wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio
właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego,
organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§ 2. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w szczególności
przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób postępowania przy
wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów, wymagane dokumenty, sposób
dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów określa, w drodze
rozporządzenia:
1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości – w przypadku
wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię
Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości –
w przypadku wykonywania asysty przez Policję lub Straż Graniczną;
3) Prezes Rady Ministrów w przypadku wykonywania asysty przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.
§ 3. Do wydania rozporządzenia, o którym mowa w § 2, stosuje się art. 765 § 3.

Art. 812. § 1. Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na
żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, chyba że zachodzi
obawa, że wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadków
przywołuje się w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.
§ 2. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub
komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków
egzekucja będzie udaremniona.
§ 3. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika.
§ 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Art. 813. § 1. W wypadkach wymagających zasięgnięcia opinii biegłego, komornik zwróci
się o wydanie opinii do jednego lub kilku stałych biegłych sądowych. Jeżeli wśród stałych
biegłych sądowych nie ma biegłego wymaganej specjalności, komornik zwróci się do sądu
o wyznaczenie biegłego i odebranie od niego przyrzeczenia.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, gdy wezwany przez komornika stały biegły sądowy
został wyłączony lub nie przyjął nałożonego na niego obowiązku z przyczyn wskazanych w art.
280, a nie ma innego biegłego tej specjalności wśród stałych biegłych sądowych.

Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania
oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie
i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma
na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi
podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.
§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik
zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia,
komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.
§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie,
poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może
nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach
niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka
musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.
§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.
Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji,
Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej
przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego
organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

Art. 815. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wpłat komornikowi można
dokonać gotówką lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgodą komornika także
w inny sposób.
§ 2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone
w formie dokumentu urzędowego.

Art. 816. § 1. Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym
zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie
zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi.
§ 2. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art.
783 § 4, wynik egzekucji odnotowuje się w systemie teleinformatycznym.
§ 3. Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez umorzenie komornik stwierdza
postanowieniem, rozstrzygając o kosztach.

Art. 8161. Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku czynności
komornika wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816 § 2 opatrywane są bezpiecznym podpisem
elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym.

Art. 817. W sprawach o naruszenie posiadania ukończona egzekucja może być podjęta na
nowo na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik ponownie dokonał zmiany
sprzecznej z treścią tego tytułu, a żądanie w tym przedmiocie zostanie zgłoszone przed upływem
sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji.

 

x