Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń


Art. 7958. § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w europejskim postępowaniu
w sprawie drobnych roszczeń, wydaje na wniosek wierzyciela zaświadczenie określone w przepisach
odrębnych, jeżeli spełnione są warunki określone w tych przepisach.
§ 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.

Art. 7959. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje
zażalenie.

 

x