Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty


Art. 7956. § 1. Sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu
jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach odrębnych.
§ 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.

Art. 7957. Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności
przysługuje zażalenie.

 

x