Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego


Art. 7951. § 1. Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody
zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach
odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który
zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski
tytuł egzekucyjny, zwane dalej “zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego”.
§ 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego
tytułu egzekucyjnego niż wskazany w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy,
w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Art. 7952. Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego
tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego.

Art. 7953. § 1. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego
tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi.
§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
wierzycielowi przysługuje zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się dłużnikowi.

Art. 7954. § 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach
odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je
wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie.
§ 2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia
o wydaniu zaświadczenia.
§ 3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych,
powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające
wniosek.
§ 4. Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela.
§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
przysługuje zażalenie.

Art. 7955. § 1. Przepisy art. 7951 i 7952 stosuje się
odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach odrębnych zaświadczeń o utracie lub
ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu
egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, przysługuje
zażalenie.

 

x