Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności


Art. 776. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł
egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 7761. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi
pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku
osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów
uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych
z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.
§ 2. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność majątkową, nie
wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników majątku, które należałyby do majątku osobistego
dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto.
§ 3. Przepis § 2 nie wyłącza obrony dłużnika i jego małżonka w drodze powództw
przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie samego
tytułu egzekucyjnego.

Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

      1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda
      zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu;
2) (uchylony)
21) (uchylony)
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji
sądowej;
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty
sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych,
albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania
obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty
sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli
waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalności;
6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba,
której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się
egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej
zabezpieczonemu wierzycielowi.
§ 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie
notarialnym.
§ 3. (uchylony)

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny
jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Art. 7781. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce
partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę
wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim
majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak
również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Art. 779. § 1. Do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł
egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.
§ 2. Jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiązków na spadkobierców
następuje stosownie do art. 788.

Art. 780. Jeżeli ustanowiono zarządcę masy majątkowej lub kuratora spadku albo gdy
powołano wykonawcę testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytuł
egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom. Przepis § 2 artykułu poprzedzającego stosuje się
odpowiednio.

Art. 781. § 1. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności
sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę,
dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.
§ 11. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6
i § 3, klauzulę wykonalności może nadać także referendarz sądowy, z wyłączeniem przypadków
wymienionych w art. 7781, 787, 7871, 788, 789.
§ 12. Tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, klauzulę wykonalności,
w przypadkach określonych w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789, nadaje
sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika.
§ 13. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 12,
należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi
weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem wniosku istnienie
i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego
w systemie teleinformatycznym.
§ 2. Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę
wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można
ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy
wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został
sporządzony.
§ 3. (uchylony)
§ 31. (uchylony)
§ 4. (uchylony)

Art. 7811. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Art. 782. § 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela.
Tytułowi wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje
klauzulę wykonalności z urzędu.
§ 2. Nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się klauzulę
wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.

Art. 783. § 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł
egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji
oraz wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na
świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika
do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie
sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.
§ 11. Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a
gdy ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się na
tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 781 § 12, na
zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego potwierdzającym
istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wykonalności zawiera stwierdzenie, że tytuł
egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby – także informacje wskazane w § 1.
Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli
wykonalności, mając na względzie treść § 1 i 11 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i
zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników.
§ 3. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art.
777 § 1 pkt 1 i 11, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez
umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego
albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale orzeczenia umieszcza się
wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności.
§ 4. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu
upominawczym, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności jest wydawane bez spisywania
odrębnej sentencji, przez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie teleinformatycznym i
opatrzenie jej podpisem elektronicznym sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje
postanowienie.
§ 41. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art.
7781, art. 787, art. 7871, art. 788 i art. 789.
§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności,
o którym mowa w § 4, oraz sposób przechowywania i posługiwania się tytułami wykonawczymi
wskazanymi w § 4, przy uwzględnieniu potrzeby przyśpieszenia i usprawnienia postępowania oraz
zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych tytułów wykonawczych.

Art. 784. Celem uzyskania klauzuli wykonalności tytułu pochodzącego od organu
administracji państwowej lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel złoży
sądowi w razie potrzeby oprócz tytułu także ich zaświadczenie, że tytuł podlega wykonaniu.

Art. 785. Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności potrzebne jest zaświadczenie lub
dokument, które według ustawy organy państwowe obowiązane są wydać dłużnikowi, wierzyciel może
również żądać ich wydania. Gdy wierzyciel nie może uzyskać zaświadczenia lub dokumentu albo gdy
chodzi o nadanie klauzuli z urzędu, wydanie ich zarządza sąd.

Art. 786. § 1. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia,
które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego
zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie
dotyczy to wypadku, gdy wykonanie jest uzależnione od równoczesnego świadczenia wzajemnego,
chyba że świadczenie dłużnika polega na oświadczeniu woli.
§ 2. Jeżeli obowiązek wypłaty wynagrodzenia zasądzonego w orzeczeniu przywracającym do pracy
lub ustalonego w ugodzie jest uzależniony od podjęcia przez pracownika pracy, klauzulę
wykonalności w części dotyczącej tego wynagrodzenia nadaje się po stwierdzeniu, że pracownik
podjął pracę.

Art. 7861. (uchylony)

Art. 7862. § 1. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu
tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte
tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia
wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.
§ 2. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić
powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności, po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia
w formie dokumentu.

Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku
małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego
odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże
dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała
z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Art. 7871. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej
w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku
wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że
stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem
przedsiębiorstwa.

Art. 7872. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do
nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia
na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby
do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wyłącza obrony
małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była
skuteczna wobec wierzyciela.

Art. 788. § 1. Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w
toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na
rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub
prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.
§ 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa
się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy
majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych
osób.

Art. 789. Przepis § 1 artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do nabywcy
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli tytuł egzekucyjny stał się prawomocny przed
nabyciem.

Art. 7891. Jeżeli wierzyciel nie może uzyskać dokumentu stwierdzającego
zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby uzyskanie takiego dokumentu było
nadmiernie utrudnione, sąd przed nadaniem klauzuli wykonalności wysłucha nabywcę stosownie do
art. 760 § 2. Jeżeli nabywca zaprzecza istnieniu podstaw do nadania przeciwko niemu klauzuli
wykonalności, sąd na wniosek wierzyciela, a w sprawach o alimenty lub o roszczenia z zakresu
prawa pracy, także z urzędu, wzywa nabywcę do okazania dokumentów stwierdzających nabycie.
Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. W razie przyznania okoliczności nabycia
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego sąd nada klauzulę wykonalności bez okazywania
dokumentu stwierdzającego nabycie.

Art. 7892. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa
lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub
gospodarstwa rolnego, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji w ciągu miesiąca
od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, gdy przejęcie obowiązków nastąpiło w wyniku podziału,
połączenia lub innego przekształcenia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo w wyniku
wniesienia do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dokonanego w trybie
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie uchybiają przepisom o ograniczeniu odpowiedzialności nabywcy
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania zbywcy.

Art. 790. (uchylony)

Art. 791. § 1. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do
opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto
uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł
egzekucyjny.
§ 2. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia
pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także
przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają praw określonych przepisami o ochronie lokatorów oraz praw,
które są skuteczne wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo
skuteczne wobec wierzyciela, komornik wstrzyma się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi,
pouczając, że w terminie tygodnia może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego
tytułu wykonawczego wykonalności.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Po upływie miesiąca od daty wstrzymania czynności komornik podejmie dalsze czynności
egzekucyjne w stosunku do dłużnika, chyba że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone
postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

Art. 792. Jeżeli następca ponosi odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów albo
do wysokości ich wartości, należy w klauzuli wykonalności zastrzec mu prawo powoływania się w
toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest
zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym.

Art. 793. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku
osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego
tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich
liczbę porządkową.

Art. 794. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie
na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule
wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd
ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.

Art. 7941. § 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w
części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu
bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.
§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art.
783 § 3 albo 4, rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu kosztów postępowania
umieszcza się w klauzuli wykonalności.

Art. 7942. § 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym
doręcza się tylko wierzycielowi. Postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności, o której
mowa w art. 783 § 4, doręcza się w sposób przewidziany w art. 1311.
§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art.
783 § 3 albo 4, uzasadnienie postanowienia sporządza się i doręcza wierzycielowi na jego
wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania mu tytułu wykonawczego albo
zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym.
§ 3. Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności
i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu
zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
zostało wydane bez spisywania odrębnej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie
postanowienia.

Art. 795. § 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje
zażalenie.
§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu
wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie
teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było –
od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu
zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.
7942 § 2 albo 3, termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie uzasadnienia
postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do biegu terminu do wniesienia skargi na postanowienie
referendarza sądowego.

 

x