Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VII. Postępowania odrębne
Dział VIII. Postępowania elektroniczne


Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Art. 50528. W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się
przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału.

Art. 50529. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się
przepisów o innych niż wymienione w art. 50528 postępowaniach odrębnych.

Art. 50529a. W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone
roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Art. 50530. § 1. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może
wykonywać referendarz sądowy.
§ 2. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie
teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są
bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym.

Art. 50531. § 1. Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie
wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.
§ 2. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną.
§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma drogą
elektroniczną.
§ 4. O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć pozwanego przy
pierwszym doręczeniu.
§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do
systemu teleinformatycznego.
§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, mając
na względzie zapewnienie skuteczności wnoszenia pism oraz ochronę praw osób wnoszących pisma.

Art. 50532. § 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich
twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.
§ 2. Pozew powinien zawierać również:
1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego
posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym
rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu
we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
3) datę wymagalności roszczenia.
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który
w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane,
o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.

Art. 50533. § 1. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd
przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.
§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.

Art. 50534. § 1. W przypadkach wskazanych w art. 5021 § 1 i 2 sąd
z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że
powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.
§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.

Art. 50535. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia
i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod
rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym
zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się.

Art. 50536. § 1. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty
traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.
§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest związany postanowieniem o przekazaniu
sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego właściwości sądu
określonej zgodnie z art. 46 § 1.

Art. 50537. § 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art.
50533 § 1, art. 50534 § 1 oraz art. 50536§ 1 przewodniczący
wzywa powoda do wykazania umocowania zgodnie z art. 68 zdanie pierwsze oraz dołączenia
pełnomocnictwa zgodnie z art. 89 § 1 zdanie pierwsze i drugie, a po przekazaniu sprawy na
podstawie art. 50533 § 1 oraz art. 50534 § 1 dodatkowo do uiszczenia
opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania pod
rygorem umorzenia postępowania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza
postępowanie.
§ 2. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli doręczono
mu odpis pozwu.
§ 3. Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami § 1, przewodniczący wzywa pozwanego do
uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana
- w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.

 

x