Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VII. Postępowania odrębne
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego


Art. 47968. Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów
jest właściwy w sprawach:

      1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach
      niniejszego rozdziału “Prezesem Urzędu”;

2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym*)
(Dz. U. nr 96, poz. 591, z późn. zm.) lub przepisów odrębnych.
__________________
*) Utraciła moc z dniem 1.06.2003 r. na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z
dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 94).

Art. 47969. § 1. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego
pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia
doręczenia decyzji.
§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do
jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono
w wyznaczonym terminie braków odwołania.

Art. 47970. § 1. Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz
z aktami sprawy do sądu.
§ 2. Jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi –
uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia
stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie.

Art. 47971. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji
i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

Art. 47972. § 1. W sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
stronami są także Prezes Urzędu i zainteresowany.
§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu.
Jeżeli zainteresowany nie został wezwany do udziału w sprawie, sąd ochrony konkurencji
i konsumentów wezwie go na wniosek strony albo z urzędu.

Art. 47973. Pełnomocnikiem Prezesa Urzędu może być pracownik Urzędu
Transportu Kolejowego.

Art. 47974. W razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd
ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać
wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.

Art. 47975. § 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od
decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.
§ 2. W razie uwzględnienia odwołania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów zaskarżoną decyzję
albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47976. (uchylony)

Art. 47977. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47969-
47975 stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu.

Art. 47978. § 1. (uchylony)
§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości
przedmiotu zaskarżenia.

 

x