Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VII. Postępowania odrębne
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone


Art. 47936. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą
do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Art. 47937. (uchylony)

Art. 47938. § 1. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów
niniejszego rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim
umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo
może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona
interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
§ 2. Powództwo może ponadto wytoczyć zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji
uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień
wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli
cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów
stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym
organizacja ta ma swoją siedzibę.

Art. 47939. Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania
nie minęło sześć miesięcy.

Art. 47940. Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania
zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania.

Art. 47941. W sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone sąd
nie może wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. Niedopuszczalne jest też zawarcie
ugody.

Art. 47942. § 1. W razie uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku
przytacza treść postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich
wykorzystywania.
§ 2. Od wyroku sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania
uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art.
47945 § 2.

Art. 47944. § 1. Sąd zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
§ 2. Koszty opublikowania wyroku, o którym mowa w § 1, są zaliczane do kosztów procesu.

Art. 47945. § 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd
przesyła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków, o których
mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
§ 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny.
§ 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień wzorców umowy
uznanych za niedozwolone.

 

x