Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VII. Postępowania odrębne
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji


Art. 47928. § 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji
i konsumentów jest właściwy w sprawach:

   1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego
   w przepisach niniejszego rozdziału “Prezesem Urzędu”;

2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na
podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych;
3) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu zabezpieczającym
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
4) zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania
obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu.
§ 2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony
konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.
§ 3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji
w całości lub w części.
Uwaga:
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.01.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 22,
poz. 185), z dniem 9.02.2005 r. art. 47928 § 3 w zakresie, w jakim uniemożliwia
zamieszczenie w odwołaniu od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów wniosku o uchylenie zaskarżonej
decyzji w całości jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 47929. § 1. Stroną postępowania przed sądem ochrony konkurencji
i konsumentów jest Prezes Urzędu oraz podmiot będący stroną w postępowaniu przed Prezesem
Urzędu, a także wnoszący zażalenie.
§ 2. W postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów mogą brać udział jako
uczestnicy podmioty dopuszczone do udziału w postępowaniu przed Prezesem Urzędu jako podmioty
zainteresowane.
§ 3. Pełnomocnikiem Prezesa Urzędu może być pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 47929a. § 1. Jeżeli przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom,
które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sądowi istotnego dla sprawy
poglądu, do podmiotów tych stosuje się odpowiednio art. 63. Jednak na wniosek podmiotu
uprawnionego sąd może zezwolić, aby pogląd został przedstawiony także ustnie na rozprawie.
§ 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego sąd udostępnia akta sprawy w zakresie niezbędnym do
przedstawienia poglądu.

Art. 47930. W razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd
ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać
wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.

Art. 47931.*) § 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.
§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do
jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w
wyznaczonym terminie braków odwołania.
§ 3. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów, uwzględniając odwołanie od decyzji, zmienia decyzję
w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy.
________________
*) Utracił moc z dniem 30.11.2003 r. przez to, że ustalając katalog
rozstrzygnięć zawierających zarówno cechy postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i
odwoławczego uniemożliwia właściwą kontrolę instancyjną, pozbawiając stronę apelacyjnego środka
odwoławczego od orzeczenia Sądu Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji, na podstawie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.06.2002 r., sygn. akt P. 13/01 (Dz. U. nr 84, poz.
764).

Art. 47931a. § 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.
§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do
jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono
w wyznaczonym terminie braków odwołania.
§ 3. W razie uwzględnienia odwołania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów zaskarżoną decyzję
albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd
stwierdza, czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym
naruszeniem prawa.

Art. 47932. § 1. Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu wnosi się do sądu
ochrony konkurencji i konsumentów w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia.
§ 2. Przepisy art. 47928 § 2 i § 3 oraz art. 47930 i art.
47931a stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu.

Art. 47933. § 1. W postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów
chroni się tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, w drodze postanowienia, ujawnić stronie
postępowania sądowego informacje chronione w postępowaniu przed Prezesem Urzędu jako tajemnica
przedsiębiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy:

   1) zmieniły się istotnie okoliczności będące podstawą wydania przez Prezesa Urzędu
   postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez strony do
   akt sprawy;

2) strona, której tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona, wyraziła zgodę.
§ 3. Sąd na wniosek strony lub z urzędu może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie
ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez strony do
akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby
ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 4. Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego, o którym mowa w § 3, nie dotyczy
Prezesa Urzędu.
§ 5. Na postanowienie, o którym mowa w § 2 i 3, nie przysługuje zażalenie.

Art. 47934.*) W postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i
konsumentów Prezes Urzędu nie ma obowiązku wnoszenia opłaty sądowej i zwrotu kosztów
postępowania.
_______________
*) Utracił moc z dniem 25.06.2002 r. w zakresie, w jakim wyłącza możliwość
żądania zwrotu kosztów postępowania przez stronę wygrywającą postępowanie przed Sądem
Antymonopolowym, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.06.2002 r., sygn. akt
P. 13/01 (Dz. U. nr 84, poz. 764).

Art. 47935. § 1. (uchylony)
§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości
przedmiotu zaskarżenia.

 

x