Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VII. Postępowania odrębne
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych


Art. 4778. § 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu
ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów
rejonowych.
§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:
1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny
oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) o świadczenie rehabilitacyjne;
3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej
pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;
4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
5) (uchylony)
6) o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Art. 4779. § 1. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do
organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie
miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.
§ 2. Organ rentowy, o którym mowa w § 1, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy
do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za
słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się
dalszego biegu.
§ 21. Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności
dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po
dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego
nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika do ponownego
rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla poprzednią decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje
nową decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas,
gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.
§ 3. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie
jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.
§ 31. Sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do
którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do
samodzielnej egzystencji, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego
orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odwołanie jest oparte
wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia. Jeżeli odwołanie opiera się także na
zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie
sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla
decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie.
W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
§ 32. W przypadkach, o których mowa w § 31, postanowienie sądu może
zapaść na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. Jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia
zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie
tego terminu.
§ 5. Ubezpieczony może również wnieść odwołanie – z wyłączeniem odwołania, o którym mowa w § 4
- do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego
miejsca zamieszkania.
§ 6. Sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego
pochodzi zaskarżona decyzja, chyba że sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania. W takim
wypadku przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis
protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.

Art. 47710. § 1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji,
określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
§ 2. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy,
sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Art. 47711. § 1. Stronami są ubezpieczony, inna osoba, której praw i
obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy i zainteresowany.
§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia sprawy.
Jeżeli osoba taka nie została wezwana do udziału w sprawie przed organem rentowym, sąd wezwie
ją do udziału w postępowaniu bądź z urzędu, bądź na jej wniosek lub na wniosek jednej ze stron.

Art. 47712. Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody.

Art. 47713. Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed
rozstrzygnięciem sprawy przez sąd – przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w
części żądanie strony – powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części. Poza tym zmiana
lub wykonanie decyzji nie ma wpływu na bieg sprawy.

Art. 47714. § 1. Sąd oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego
uwzględnienia.
§ 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd zmienia zaskarżoną decyzję w całości lub w części
i orzeka co do istoty sprawy.
§ 3. Jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sąd
w razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ rentowy do wydania decyzji w określonym
terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny, lub orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd
stwierdza, czy niewydanie decyzji przez organ rentowy miało miejsce z rażącym naruszeniem
prawa.
§ 4. W sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od
stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a podstawę do
wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odwołanie od decyzji opiera się
wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia, sąd nie orzeka co do istoty sprawy na
podstawie nowych okoliczności dotyczących stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności
do samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu złożenia odwołania od tej decyzji. W tym
przypadku sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do rozpoznania organowi rentowemu i umarza
postępowanie.

Art. 47714a. Sąd drugiej instancji uchylając wyrok i poprzedzającą go decyzję
organu rentowego może sprawę przekazać do ponownego rozpoznania bezpośrednio organowi
rentowemu.

Art. 47715. (uchylony)

Art. 47716. Przepisy art. 4779 § 21 i § 3,
art. 47712 oraz art. 47714 § 4 stosuje się odpowiednio w sprawach
o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

x