Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VII. Postępowania odrębne
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich
Rozdział 3. Inne sprawy


Art. 447. § 1. Na wniosek osoby, która po śmierci jednego z małżonków zamierza wytoczyć
powództwo o unieważnienie małżeństwa, sąd rejonowy miejsca zamieszkania zmarłego ustanawia
kuratora. Jeżeli zmarli obydwoje małżonkowie, ustanawia się dwóch kuratorów.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do powództwa o ustalenie
istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Art. 448. § 1. Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa wytacza prokurator, pozywa on
oboje małżonków, a w wypadku śmierci jednego z nich – kuratora ustanowionego na miejsce
zmarłego małżonka.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do powództwa prokuratora
o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Art. 449. § 1. W sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia
małżeństwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy.
§ 2. Jeżeli sprawa taka została wytoczona lub jest popierana przez prokuratora, nie stosuje się
przepisów o zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron lub z powodu niestawiennictwa obu
stron.

Art. 450. § 1. Postępowanie o unieważnienie małżeństwa w razie śmierci jednego
z małżonków zawiesza się.
§ 2. Postępowanie umarza się, jeżeli zstępni małżonka, który wytoczył powództwo, nie zgłoszą
w ciągu sześciu miesięcy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjęcie
postępowania.
§ 3. W razie śmierci pozwanego małżonka, a jeżeli pozwanymi byli oboje małżonkowie, w razie
śmierci jednego z nich, postępowanie podejmuje się po ustanowieniu przez sąd orzekający na
posiedzeniu niejawnym kuratora, który wstępuje na miejsce zmarłego małżonka.

Art. 451. Przepisy art. 444, 445 i 4451 stosuje się odpowiednio w sprawach
o unieważnienie małżeństwa.

Art. 452. W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje
się odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.

 

x