Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł VI. Postępowanie
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego


Art. 39822. § 1. Na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz
na orzeczenia kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1
pkt 1, 2, 42 i 5-9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.
§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
§ 3. Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej.
§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia
referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 5. Skargę wniesioną po upływie terminu lub nieopłaconą sąd odrzuca.

Art. 39823. § 1. Rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w
przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie
referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie skargi na postanowienie referendarza
wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio
przepisy o zażaleniu.

 

x