Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł IV. Strony
Dział IV. Przypozwanie


Art. 84. § 1. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia
przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby
wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do
wzięcia w nim udziału.
§ 2. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan
sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie
do strony jako interwenient uboczny.

Art. 85. Skutki związane z interwencją uboczną określone w art. 82 powstają w stosunku
do wezwanego, który nie zgłosił przystąpienia, z chwilą, w której przystąpienie było możliwe.

 

x