Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł IV. Strony
Dział III. Interwencja główna i uboczna


Art. 75. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się
pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć
powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed sąd, w którym toczy się sprawa
(interwencja główna).

Art. 76. Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść
jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji
przystąpić do tej strony (interwencja uboczna).

Art. 77. § 1. Wstąpienie swe do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w
którym poda, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to
należy doręczyć obu stronom.
§ 2. Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności
procesowej.

Art. 78. § 1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta
ubocznego, jednakże nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy.
§ 2. Sąd oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient
uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy.
§ 3. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział w sprawie, dopóki orzeczenie
uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. W razie prawomocnego uwzględnienia opozycji
czynności interwenienta ubocznego uważane będą za niebyłe.

Art. 79. Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych
dopuszczalnych według stanu sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

Art. 80. Interwenientowi ubocznemu należy od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać,
tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sądowych, jako też orzeczenia sądu.

Art. 81. Jeżeli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że
wyrok w sprawie ma odnieść bezpośredni skutek prawny w stosunku między interwenientem a
przeciwnikiem strony, do której interwenient przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie
stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

Art. 82. Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której przystąpił,
podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces
wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie
ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków,
które nie były interwenientowi znane.

Art. 83. Za zgodą stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której
przystąpił.

 

x