Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł IV. Strony
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa


Art. 64. § 1. Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako
strona (zdolność sądowa).
§ 11. Zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
§ 2. (uchylony)

Art. 65. § 1. Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 64 § 11.
§ 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową
w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

Art. 66. Osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej może podejmować czynności
procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego.

Art. 67. § 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64
§ 11, dokonują czynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione
do działania w ich imieniu.
§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej,
z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej.
W zakresie określonym odrębną ustawą za Skarb Państwa czynności procesowe podejmuje
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.
§ 3. (uchylony)

Art. 68. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67, mają obowiązek
wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Zdania pierwszego nie
stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu
upominawczym, jednak przedstawiciel ustawowy i organy oraz osoby wymienione w art. 67 mają
obowiązek wskazać podstawę swojego umocowania.

Art. 69. Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela
ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na
wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej
stronie czynność procesową niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu
niejawnym.

Art. 70. § 1. Jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie
właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. W wypadkach,
w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwraca się o
to do właściwego sądu opiekuńczego.
§ 2. Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności stronę niemającą zdolności sądowej lub
procesowej albo osobę niemającą należytego ustawowego umocowania, z zastrzeżeniem, że przed
upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do
tego osobę.

Art. 71. Jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić albo nie zostały one w wyznaczonym
terminie uzupełnione, sąd zniesie postępowanie w zakresie, w jakim jest ono dotknięte brakami,
i w miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie.

 

x