Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy


Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy
mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania
w tych sprawach w każdym jego stadium.

Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów
pracy stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

 

x