Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces
Tytuł II. Prokurator


Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać
w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

Art. 56. § 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o
tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w
charakterze powoda; w tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio
przepisy o współuczestnictwie jednolitym.
§ 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu.

Art. 57. Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz oznaczonej osoby,
wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy
powództwo.

Art. 58. Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powagę
rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną
przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie
pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich
roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.

Art. 59. Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za
potrzebny.

Art. 60. § 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator
nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna
za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator
zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i
posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.
§ 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy.
Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora.

 

x