Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział VI. Postępowanie rejestrowe


Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje się do
postępowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych).
§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych
prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd
gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis
dotyczy (sąd rejestrowy).

Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot
podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem postępowania,
chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się.
§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
§ 31. Wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym może być
także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu
elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.
§ 32. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
spółki, o której mowa w § 31, nie dołącza się pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik
powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione
w art. 87.
§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3 i 31 doręczenia orzeczeń
i pism sądowych dokonywane będą osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.
§ 5. Orzeczenia i pisma sądowe wysłane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje się za doręczone
z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku
takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia
korespondencji w systemie teleinformatycznym określonym w § 4.

Art. 6944. § 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub
wyciągach.
§ 11. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 §
4, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego
umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem
tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub
referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.
§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
§ 21. Dokumenty, o których mowa w § 1, dotyczące spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, o której mowa w art. 6943 § 31, składane drogą
elektroniczną, mogą być także opatrzone innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania
dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.
§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być przesłane
do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie
postanowienia.
§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z
wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może nadać rygor
natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osób.

Art. 6946. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem
nie wymaga uzasadnienia.
§ 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które
zostało wydane z urzędu.

Art. 6947. W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w
postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej
instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi
rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej
instancji oraz aktualny stan rejestru.

Art. 6948. § 1. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2. Koszty postępowania wszczętego przez osobę, która nie jest upoważniona do działania
w imieniu podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ponosi
wnioskodawca, chyba że wniosek jego został uwzględniony w całości lub w istotnej części.
§ 3. (uchylony)

 

x