Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne
Rozdział 9. Dział spadku


Art. 680. § 1. We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak
również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się
znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek,
który ma być przedmiotem działu.
§ 2. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody
stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Art. 681. Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został
sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.

Art. 682. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz
dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki
sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć
wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli
przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać
dane dotyczące okoliczności przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego.

Art. 683. Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej
rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się
spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy
współspadkobiercy.

Art. 684. Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd.

Art. 685. W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w
razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku
może wydać postanowienie wstępne.

Art. 686. W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych,
których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych
roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów
spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów
i spłaconych długów spadkowych.

Art. 687. W braku podstaw do wydania postanowienia działowego na podstawie zgodnego
wniosku uczestników, dział spadku będzie rozpoznany według przepisów poniższych.

Art. 688. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia
współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3.

Art. 689. Jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład
stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie
współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu.

 

x