Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego


Art. 669. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po
przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Art. 6691. § 1. Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia
dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 2. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia
w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie
akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 3. Poza okolicznościami wskazanymi w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie.
§ 4. W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sąd zawiadamia
o tym notariusza, który uchylony akt sporządził, oraz Krajową Radę Notarialną, przesyłając
odpisy wydanego orzeczenia.

Art. 670. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności
bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do
której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie
złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Art. 671. § 1. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie
złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.
§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest
wiadome:
1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia
lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
2) o testamentach spadkodawcy.
§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod
przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie.

Art. 672. Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody
nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia
spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Art. 673. Ogłoszenie powinno zawierać:

      1) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;

2) datę śmierci spadkodawcy;
3) wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy;
4) wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o
stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 674. § 1. Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze
Państwa i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym
obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty.
§ 2. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia
w piśmie.

Art. 675. Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania
zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały
miejsce zamieszkania.

Art. 676. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców
nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda
postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane,
a w ich braku – przez Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego.

Art. 677. § 1. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne
osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd
wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również
wysokość ich udziałów.
§ 2. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu
zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny,
oraz przedmiot tego zapisu.
§ 3. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego może nastąpić również przez wydanie
przez sąd postanowienia częściowego.

Art. 678. Jeżeli stwierdzone zostało nabycie spadku albo zarejestrowany został akt
poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarłą lub której zgon został stwierdzony
postanowieniem sądu, a postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarłą lub o stwierdzeniu jej zgonu
zostało uchylone, sąd spadku z urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo
akt poświadczenia dziedziczenia.

Art. 679. § 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest
spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony
tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem
przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o
stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego
nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu,
a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.
§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.
§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż
wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to
postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

 

x