Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu


Art. 664. Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia tego
obowiązku, powinna oświadczyć o tym w sądzie spadku ustnie do protokołu albo w piśmie z
podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być
udzielone w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Art. 665. § 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu,
na jej wniosek, zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania
oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy
testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została powołana na wykonawcę
testamentu. W zaświadczeniu wskazuje się też prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, jeżeli
zostały one określone przez spadkodawcę.
§ 2. Notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku o wydanym zaświadczeniu, przesyłając jego
odpis.

 

x