Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego


Art. 661. § 1. Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu
ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku oraz
podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane.
§ 2. Kto nie dopełnia obowiązku przewidzianego w paragrafie poprzedzającym, odpowiada za
wynikłą stąd szkodę, nadto sąd spadku może wymierzyć mu grzywnę.

Art. 662. Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, sąd
wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań stwierdzających treść testamentu.
Do postępowania w sprawie przesłuchania świadków testamentu ustnego stosuje się odpowiednio
przepisy o dowodzie ze świadków w procesie, z tą zmianą, że świadkowie testamentu nie mogą
odmówić zeznań ani odpowiedzi na pytanie, ani też nie mogą być zwolnieni od złożenia
przyrzeczenia.

Art. 663. (uchylony)

 

x