Kodeks Postępowania Cywilnego
kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

stan na 2014.05.15

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych


Art. 655. § 1. Jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały
w nim zamieszczone wszystkie przedmioty należące do spadku lub czy zamieszczone w spisie
inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy
testamentu, wierzyciela spadku albo właściwego urzędu skarbowego może nakazać spadkobiercy
złożenie:
1) oświadczenia, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił ani nie usunął oraz że nie podał
do spisu inwentarza nieistniejących długów;
2) wykazu przedmiotów spadkowych nieujawnionych w spisie inwentarza, jeżeli mu są wiadome,
z podaniem miejsca przechowania ruchomości i dokumentów dotyczących praw majątkowych, jak
również z wyjaśnieniem podstawy prawnej tych praw;
3) zapewnienia, że złożone oświadczenie lub wykaz są prawidłowe i zupełne.
§ 2. Wierzyciel spadku może zgłosić powyższe wnioski tylko wówczas, gdy uprawdopodobni, że
ujawniony w spisie inwentarza stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie długów
spadkowych.

Art. 656. Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sąd rozpoznaje na rozprawie,
wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie
przedmiotów spadkowych, jeżeli są mu znani.

Art. 657. Jeżeli wniosek o wyjawienie skierowany jest przeciwko innemu
współspadkobiercy, ten ostatni może nie później niż na rozprawie żądać włożenia na wnioskodawcę
obowiązków wymienionych w art. 655.

Art. 658. Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego w całości lub części
wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych, sąd na wniosek każdego, kto był uprawniony do
wystąpienia z tym wnioskiem, wezwie spadkobiercę do wykonania w wyznaczonym terminie włożonego
na niego obowiązku, z pouczeniem, że oświadczenie swe może spadkobierca złożyć do protokołu
sądowego. Równocześnie sąd wyznaczy na dzień przypadający co najmniej na dwa tygodnie po
upływie wyznaczonego terminu posiedzenie, na które wezwie wszystkich uczestników sprawy. Jeżeli
przed tym posiedzeniem spadkobierca złoży oświadczenie lub wykaz, sąd zawiadomi o tym
uczestników.

Art. 659. Spadkobierca, który swym obowiązkom nie uczynił zadość, może spełnić je
jeszcze na posiedzeniu. W związku z materiałem przedstawionym przez spadkobiercę sąd oraz
uczestnicy mogą zadawać spadkobiercy pytania.

Art. 660. § 1. W razie niedopełnienia przez spadkobiercę jego obowiązków lub odmowy
odpowiedzi na stawiane mu pytania, sąd stosuje środki przymusu według przepisów o egzekucji
świadczeń niepieniężnych.
§ 2. O skutkach tych należy spadkobiercę uprzedzić w wezwaniu do spełnienia obowiązków objętych
postanowieniem o wyjawieniu przedmiotów spadkowych.

 

x