kodeks|kodeks.wirt.pl

Ujednolicone najważniejsze ustawy polskie

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe


Art. 690. § 1. W razie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku sąd przeprowadza rozprawę.
§ 2. Jeżeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sąd uchylenia się, o którym mowa w § 1,
ulega zmianie krąg osób, co do których nabycie spadku zostało już stwierdzone albo
zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia, sąd po przeprowadzeniu rozprawy zmienia
z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestrowany akt
poświadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie.

Art. 691. § 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest osoba
zainteresowana. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po wysłuchaniu wykonawcy testamentu.
§ 2. Wykonawca testamentu zwolniony z obowiązków powinien zwrócić zaświadczenie o swych
uprawnieniach.

 

x